Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predkldám Obecnému zastupiteľstvu obce Dvorníky tento Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018:

Tematické kontroly

  1. Kontrola odmeňovania pedagogických zamestnancov v roku 2017– dodržiavanie zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení zmien a doplnkov.
  1. Kontrola hospodárenia s potravinami v ŠJ ZŠ Dvorniky v roku 2017, materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, Vyhlášky č. 330/2009Z.z. o zariadení školského stravovania, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
  2. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.1. 2018 – 30.06.2018 ( Obecný úrad )

Pravidelné kontroly

  1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2018 – 30.06.2018
  2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2018 – 30.6.2018

Ostatné kontroly

  1. Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra

  1. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2017.
  2. Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2018.