Verejná vyhláška – nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako vecne a mieste príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov na základe žiadosti, ktorú podal UNICO Invest SK s.r.o., Pestovateľská 2/134, Bratislava – nariaďuje – konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav podľa § 7 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. v katastrálnom území Dvorníky, lokalita pod Ráblom.
Plné znenie vyhlášky:

thumbnail of Verejná vyhláška – pozemkov.úpravy