Oznámenie Spoločného obecného úradu v súvislosti s Opatrovateľskou činnosťou v obci Dvorníky za rok 2017

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove oznamuje, že v súvislosti s Opatrovateľskou činnosťou v obci Dvorníky za rok 2017:

 • mzdové náklady na opatrovateľskú službu za rok 2017 sú 5716,22€
 • ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu poskytnutej OS sú 4,01€
 • priemerne bolo poskytnutých 96,23 hodín OS za mesiac.

Pozvánka na Ochutnávku vín Dvorníky 2018

Obec Dvorníky Vás pozýva na 19. ročník verejnej degustácie vín, ktorý sa uskutoční 17. marca 2018 o 17:30 v priestoroch Kultúrneho domu Dvorníky. Zber vzoriek bude prebiehať v dňoch 5. až 9. marca 2018, vždy do 14:00, v priestoroch Kultúrneho domu alebo vo Vínotéke Dvorníky.

Všetkých srdečne pozývame ochutnať kvalitné vína!

45. Rodičovský ples v Dvorníkoch

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.02.2018

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.02.2018. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Informácia a prejednanie návrhu o pozemkových úpravách spoločnosťou UNICO Invest SK s. r. o., Bratislava.
 5. Informácia o príprave investičných akcií a ich rozpracovanosti: Chodník pri ceste III. tr. č. 1313, Verejný vodovod Dvorníky – časť Posádka, príprava projektu Zberný dvor a spracovanie bioodpadu.
 6. Rôzne
 7. Pripomienky a návrhy poslancov
 8. Návrh uznesenia
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.02.2018 (.pdf)

Fašiangový sprievod 2018

Oznámenie o uložení písomnosti – Vladimír Herceg

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Vladimír Herceg, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vladimír Herceg