Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.02.2018

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.02.2018. Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
  4. Informácia a prejednanie návrhu o pozemkových úpravách spoločnosťou UNICO Invest SK s. r. o., Bratislava.
  5. Informácia o príprave investičných akcií a ich rozpracovanosti: Chodník pri ceste III. tr. č. 1313, Verejný vodovod Dvorníky – časť Posádka, príprava projektu Zberný dvor a spracovanie bioodpadu.
  6. Rôzne
  7. Pripomienky a návrhy poslancov
  8. Návrh uznesenia
  9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.02.2018 (.pdf)