Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 28.06.2018

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.06.2018. Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ
  4. Predloženie záverečného účtu, výročnej správy, správy audítora a stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2017.
  5. Návrh VZN obce Dvorníky č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“.
  6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.
  7. Rôzne
  8. Pripomienky a návrhy poslancov
  9. Návrh uznesenia
  10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 28.06.2018 (.pdf)