Čas zvýšeného nebezpečenstva výskytu požiarov – júl 2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Piešťanoch  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Piešťany a Hlohovec od 31. júla 2018, 10:00 hod.  do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Dvorníky

Obec Dvorníky podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Dvorníky 149, 920 56 Dvorníky. 

Čítať ďalej

Farské oznamy od 30. júla do 5. augusta 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 30. júla do 5. augusta 2018.

PONDELOK

Blahoslavenej Zdenky Schelingovej

 

30.07. 18:00 BOJNIČKY Za živú vieru pre rodiny vo farnosti
19:00 DVORNÍKY † rodičia Mečároví
UTOROK

Svätého Ignáca z Loyoly

 

31.07. 19:00 DVORNÍKY † manžel Stanislav Závodský
STREDA

Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori

01.08. 18:00 ŠALGOČKA † rodičia, manžel
 

 

19:00 DVORNÍKY Prosba o požehnanie stavby novej fary
ŠTVRTOK 02.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † švagor Július, švagrina Božena, synovci Peter a Ľubomír
19:00 DVORNÍKY Za kňazské a rehoľné povolania
PIATOK 03.08 18:00 BOJNIČKY † manžel Vladimír Lenghart, rodičia z oboch strán
    19:00 DVORNÍKY Poďakovanie za 50 rokov manželstva
SOBOTA

Svätého Jána Máriu Vianneya

04.08. 08:00 BOJNIČKY Prosba o požehnanie pre deti a mladých
 

 

  19:00 DVORNÍKY † rodičia Anna a Karol
NEDEĽA

18. nedeľa v období cez rok

05.08 7:30 DVORNÍKY Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu a dcéry
8:45 BOJNIČKY Za chorých a nevládnych vo farnosti
9:00 ŠALGOČKA † rodičia Angela a Jozef Košťányoví
10:20 DVORNÍKY Za farníkov
10:30 ZEMIANSKE SADY † rodičia Vít a Uršula Šidlíkoví, sestra Mária a Helena

 

 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: Spovedanie: DVORNÍKY – utorok 18:00, piatok 17:30, BOJNIČKY – pondelok 17:00, piatok 16:30, ŠALGOČKA – streda 16:30, ZEMIANSKE SADY – štvrtok 16:30
 • Vyloženie Sviatosti Oltárnej počas spovedania bude tak, ako je zvykom.
 • Obetné dary v Dvorníkoch na Prvý piatok: rodina Ščasná
 • Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 301 – 350 v Dvorníkoch a č. 51 – 75 v Bojničkách . Pán nech je odmenou za vašu námahu.
 • Chorých budeme navštevovať v piatok od 08:00.
 • DVORNÍKY A BOJNIČKY: zapisovanie úmyslov na mesiace august a september je možné v sakristii po sv. omšiach.

Farské oznamy od 23. do 29. júla 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 23. do 29. júla 2018.

PONDELOK

Svätá Brigita

23.7. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Vít a Matilda Lörincoví
  19:00 DVORNÍKY † Ján a Emília Bučkoví
UTOROK 24.7. DVORNÍKY

19:00

† manžel Pavol Magula, rodičia, svokrovci, ostatná rodina
STREDA

Svätý Jakub

25.7. 18:00 ŠALGOČKA † rodičia Klištincoví, Sedláčkoví a celá † rodina
 

 

19:00 DVORNÍKY † z rodiny Popelkovej
ŠTVRTOK

Sv. Joachima a Anny

26.7. 18:00 ZEMIANSKE SADY † rodičia Vinkleroví, Tkáčoví a ostatná rodina
  19:00 DVORNÍKY Za farníkov
PIATOK

Sv. Gorazda

27.7. 18:00 BOJNIČKY Poďakovanie za Božie požehnanie pre Paulínu Šrámekovú k 95. narodeninám
    19:00 DVORNÍKY † Mária Rybárová (1. rok )
SOBOTA 28.7. 08:00 BOJNIČKY † rodičia František a Mária Krajčíroví
    18:00 ŠALGOČKA † rodina Alayo a Čimová
    19:00 DVORNÍKY † Milan Adámik a švagor Jozef
NEDEĽA 29.7. 7:30 ZEMIANSKE SADY † syn Ľubomír Krajný
8:45 BOJNIČKY † manžel Ľudovít Timoracký
10:20 DVORNÍKY Poďakovanie Pánu Boha za ukončenie štúdia Hany a požehnanie pre rodinu Očenášovú

• Otec Juraj počas víkendu odchádza na Národné stretnutie mladých do Prešova, z tohoto dôvodu sme museli preorganizovať nedeľné sv. omše. Prosíme o porozumenie. Vyprosujme tomuto stretnutiu aj v osobných modlitbách Božie požehnanie.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – dodatočné informácie

Obecný úrad Dvorníky zverejňuje dodatočné informácie k priebehu Volieb do orgánov samosprávy obcí 2018, ktoré sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (.pdf)

Počet obyvateľov obce Dvorníky ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí (.pdf)

Oznámenie o určení počtu poslancov a vytvorení obvodov v obci Dvorníky (.pdf)

Farské oznamy od 16. do 22. júla 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 16. do 22. júla 2018.

PONDELOK 16.7. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Chytiloví, súrodenci, švagrovci
Panny Márie Karmelskej 19:00 DVORNÍKY NEBUDE SV. OMŠA
UTOROK

Svätých Andreja Svorada a Benedikta

17.7. 19:00 DVORNÍKY manžel Vladimír Mesároš
STREDA 18.7. 18:00 ŠALGOČKA † rodičia Štefan a Zuzana Michňoví, bratia a sestry a celá + rodina
19:00 DVORNÍKY NEBUDE SV. OMŠA
ŠTVRTOK 19.7. 18:00 ZEMIANSKE SADY NEBUDE SV. OMŠA
19:00 DVORNÍKY † rodičia Martinkovičoví a starí rodičia z oboch strán
PIATOK 20.7. 18:00 BOJNIČKY NEBUDE SV. OMŠA
    19:00 DVORNÍKY Poďakovanie za 50 rokov manželstva
SOBOTA 21.7. 08:00 BOJNIČKY † manžel Alojz Dlhoš a celá rodina
    19:00 DVORNÍKY † Pavol Karaba
NEDEĽA
16. nedeľa v období cez rok
22.7. 7:30 DVORNÍKY Poďakovanie za úspešné ukončenie štúdia a prosba o zdravie, Božiu pomoc, ochranu do ďalšieho života
8:45 BOJNIČKY na poďakovanie za ukončenie štúdia a za † krstného otca Jarosla
9:00 ŠALGOČKA † rodičia Stranovskí, brat Milan, starí rodičia, teta Otília, Jozelfína a Fridolín
10:20 DVORNÍKY Za farníkov
10:30 ZEMIANSKE SADY † manžel Emil Lukáč, otec Albína, brat Miroslav  a sestra Oľga
 • Pán farár Róbert odchádza počas týždňa so skautmi do Štiavnických vrchov na tábor. Počas jeho neprítomnosti v prípade zaopatrovania alebo pohrebu kontaktujte otca Juraja, tel. kontakt: 0915 337 037, počas tohoto týždňa budú aj upravené sv. omše vo farnosti. Vopred ďakujeme za pochopenie a zhovievavosť.

Dvornícky kotlík 2018

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 13.07.2018. Trvalý pobyt nasledujúcim občanom. Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Zrušenie trvalého pobytu – 13.07.2018 (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – Informácie pre voliča

Obecný úrad Dvorníky zverejňuje informácie pre voliča k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018, ktoré sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
Čítať ďalej

Oznámenie o uložení písomnosti – Michal Boroš

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Michal Boroš, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Michal Boroš