Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 22.04.2020

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 22.04.2020. Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
  4. Rozpočtové opatrenia.
  5. Protokol o zverení majetku obce Dvorníky do správy Základnej školy s MŠ Dvorníky – Modernizácia odborných učební na ZŠ s materskou školou Dvorníky.
  6. Zrušenie nájomného živnostníkom od 16. 03. 2020 do odvolania.
  7. Rôzne.
  8. Pripomienky a návrhy poslancov.
  9. Návrh uznesenia.
  10. Záver.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 22.04.2020 (.pdf)