Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení

Obec Dvorníky zverejňuje Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení. Návrh Dodatku bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce dňa: 1.10.2020. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 10.10.2020 (vrátane). Dodatok k VZN4/2019  nadobúda účinnosť dňom: 05 .11. 2020.

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení – návrh (.pdf)