Verejná vyhláška – vyhlásenie hrádku za národnú kultúrnu pamiatku

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Pamiatkový úrad SR“), podľa § 9 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) miestne príslušný správny orgán a podľa § 10 ods. 2 písm. e) pamiatkového zákona vecne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, oznamuje
v zmysle § 18 ods. 3 v spojení s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej iba „správny poriadok“) začatie správneho konania
vo veci vyhlásenia hrádku, v obci Dvorníky, okres Hlohovec, k. ú. Posádka, nachádzajúcom sa na parcelách reg. KN C 22/1, 23/1, 99/4, 100/1, reg. KN E 100/3, 99/101, 100/1, za národnú kultúrnu pamiatku.

Účastníci konania (§ 14 správneho poriadku) môžu svoje pripomienky a návrhy uplatniť písomne na adresu Pamiatkového úradu SR. Do podkladu pre vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Dvorníkoch a na Pamiatkovom úrade SR.

Verejná vyhláška – začatie správneho konania vo veci vyhlásenia hrádku v obci Dvorníky, časť Posádka, za národnú kultúrnu pamiatku – úplné znenie (.pdf)

 

Úradné hodiny obecného úradu – 16.11.2020

Obecný úrad Dvorníky oznamuje, že v pondelok 16. novembra 2020 bude obecný úrad zatvorený. V súrnych prípadoch volajte na t. č. 0905/251 800.