Rozpočet obce na roky 2021, 2022 a 2023 – návrh

Obec Dvorníky zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023. Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce: 20.11.2020. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu do: 30.11.2020. Pripomienky je potrebné zasielať písomne, mailom, alebo do zápisnice na Obecnom úrade. V pripomienke je potrebné uviesť kto pripomienkuje, čoho sa pripomienka týka, odôvodnenie pripomienky a návrh riešenia.

Návrh rozpočtu obce Dvorníky – časť Príjmy 2021 – 2023 (.pdf)
Návrh rozpočtu obce Dvorníky – časť  Výdavky 2021 – 2023 (.pdf)