Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby ZS a RR Bod Dvorníky II – HC DVR

Obed Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil návrh Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR” podľa § 37 a 38 stavebného zákona a na základe výsledkov konania ako aj stanovísk dotknutých orgánov podľa § 39 a 39a stavebného zákona povoľuje umiestnenie stavby ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR na pozemkoch parc. č. 1142/2, 1142/9, 1142/8 a 1142/14 v kat. území Dvorníky.

Verejná vyhláška – rozhodnutie o povolení stavby ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR – úplné znenie (.pdf)