Podanie priznania k miestnym daniam za rok 2021

Obec Dvorníky správca dane oznamuje daňovníkom že, termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje je do 31. januára 2022 (t. j. pondelok). 

Priznanie podáva ten daňovník:

  • kto nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosť v roku 2021 (stavbu , pozemok, byt a pod.) a to: kúpou, darovaním, dedičstvom a pod.,
  • u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností to znamená: v roku 2021 bolo vydané stavebné povolenie na pozemok k stavbe, kolaudačné povolenie k stavbe rodinného domu alebo bola postavená prístavba, nadstavba k rodinnému domu, stavba samostatne stojacej garáže, alebo búranie stavby alebo jej časti,
  • u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane za psa a to majiteľ psa staršieho ako 6 mesiacov, za každého psa chovaného na území obce. Priznanie podáva aj ten, ktorému pes uhynul alebo ho odpredal, daroval, to znamená na zánik dane za psa.
  • Občania, ktorí sú držiteľom preukazu ZŤP a ZŤP-S od roku 2021, a sú vlastníkmi nehnuteľností môžu požiadať v priznaní o poskytnutie daňovej úľavy v termíne do 31.01.2022. K priznaniu je potrebné doložiť kópiu preukazu ŤZP a občiansky preukaz.

Upozorňujeme občanov, ktorí vlastnia psa, že na základe VZN č. 5/2014 obce Dvorníky sú povinní každého psa nahlásiť do evidencie na Obecnom úrade v Dvorníkoch, kde obdržia registračnú známku  pre psa.  Majitelia sú povinní oznámiť každú zmenu či už nadobudnutie alebo uhynutie psa. Tieto skutočnosti treba nahlásiť do 30dní na obecný úrad.

Občania, ktorí sa prihlásili v roku 2021 na trvalý pobyt alebo prišlo k zmene počtu obyvateľov v domácnosti, je potrebné toho oznámiť na obecný úrad a vyplniť tlačivo ohľadom zmeny poplatku za komunálny odpad do 31.1.2022. Každú zmenu treba hlásiť správcovi dane. Uvedené oznámenia môžete podať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v pracovných dňoch: pondelok, streda a piatok v úradných hodinách.