Vnútorný predpis č. 1/2022 pre vedenie účtovníctva

Obec Dvorníky zverejňuje vnútorný predpis č. 1/2022 pre vedenie účtovníctva. Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, uverejneného pod č. MF/16786/2007-31 v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352.

Vnútorný predpis 1/2022 – Vedenie účtovníctva – úplné znenie (.pdf)
Príloha č. 1 – Účtovný rozvrh 2022 (.pdf)

Obmedzenie stránkových dní Spoločného stavebného úradu Leopoldov – apríl 2022

Spoločný stavebný úrad Leopoldov oznamuje, že v dňoch 4. – 6. apríla 2022 bude z dôvodu školení a vo štvrtok 7. apríla 2022 z dôvodu celodenných miestnych konaní „za Váhom“ zatvorený.

Pozvánka na Stavanie Mája 2022

Obec Dvorníky a ZO JDS Dvorníky Vás pozývajú na Stavanie Mája, ktoré sa bude konať 30. apríla 2022 o 18:00 hod. v záhrade Kultúrneho domu Dvorníky. Program:

  • 18:00 – vystúpenie detí Materskej školy Dvorníky a členov ZO JDS Dvorníky, stavanie Mája
  • 18:30 – prvomájová veselica.

Do tanca a na počúvanie hrajú súrodenci Chalúpkovci. Občerstvenie bude zabezpečené. Všetkých srdečne pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke obce Dvorníky