Rozhodnutie – „IBV Dvorníky „Pod Ráblom“ I.“

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 29 ods. 11 zákona, na základe zámeru navrhovanej činnosti „IBV Dvorníky „Pod Ráblom“ I.“, ktorý predložil navrhovateľ UNICO INVEST SK s.r.o., Pestovateľská 2/134, 821 04 Bratislava, po ukončení zisťovacieho konania, toto rozhodnutie: Navrhovaná činnosť „IBV Dvorníky „Pod Ráblom“ I.“, v k. ú. Dvorníky, uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovať podľa zákona.

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli.

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie – rozhodnutie – „IBV Dvorníky „Pod Ráblom“ I.“ – úplné znenie (.pdf)