Rozpočtové opatrenia – 14.12.2022

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 14.12.2022 prerokovalo na svojom zasadnutí v bode rokovania č.7 rozpočtové opatrenia obce č. 21-28/2022 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 12/6/2022

1. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.  21/200,23/2022, 24/2022, 25/2022 a 26/2022 v prílohe uznesenia.

2. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.  22/2022  v prílohe uznesenia.

3. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) d)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č.  27/2022 ,  28/2022 v prílohe uznesenia.

RO 21/2022 (.pdf)
RO 22/2022 (.pdf)
Príloha RO 22/2022 Výdavky (.pdf)
RO 23/2022 (.pdf)
RO 24/2022 (.pdf)
RO 25/2022 (.pdf)
RO 26/2022 (.pdf)
RO 27/2022 (.pdf)
RO 28/2022 (.pdf)