Prerušenie stavebného konania – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa”

UNICO Building SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava podali dňa 24.11.2023 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolania na stavbu “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” v obci Dvoríky, katastrálne územie Dvorníky v rozsahu stavebných objektov: SO D2-1.01. Bytový dom “2” – 22 b.j.

Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, vyzývame stavebníka na doplnenie podkladov a z uvedených dôvodov tunajší úrad stavebné konanie prerušuje.

Prerušenie stavebného konania – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – Bytový dom “2” – 22 b.j. – úplné znenie (.pdf)