Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 05.06.2024

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 05. júna 2024 o 17.00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 14. 03. 2024 do 05. 06. 2024.
 6. Schválenie počtu žiakov a počtu tried v ZŠ s MŠ Dvorníky.
 7. Stanovisko k Záverečnému účtu obce Dvorníky.
 8. Záverečný účet obce Dvorníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2023.
 9. Konsolidovaná výročná správa k 31. 12. 2023.
 10. Rozpočtové opatrenia 2024.
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2024.
 12. Zámer na prenájom priestorov v budove Zdravotného strediska v Dvorníkoch.
 13. Zámer na odpredaj pozemkov – Biháry
 14. Zámer – zámena pozemkov.
 15. Schválenie odpredaja majetku obce parc. č. 537/8 o výmere 99 m² – Nosický.
 16. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – Úradníček
 17. Žiadosť o vybudovanie cestných spomaľovačov na miestnej komunikácii v časti Varhíd a Druhá strana.
 18. Návrh zmluvy o vyhotovení diela na zmeny a doplnky Územného plánu obce Dvorníky, Návrh zmluvy na zabezpečenie obstarania územnoplánovacej dokumentácie a Návrh zmluvy o spolupráci pri obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.
 19. Rôzne.
 20. Pripomienky a návrhy poslancov.
 21. Návrh uznesenia.
 22. Záver.

Materiály k rokovaniu Obecného zastupiteľstva:

Bod 05: Správa o kontrolnej činnosti od 14.03.2024 do 05.06.2024 (.docx), Správa o výsledku kontroly – prevody majetku v hodnote nad 20 000 EUR (.docx)
Bod 07:
Stanovisko Hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2023 (.rtf)
Bod 09:
Konsolidovaná výročná správa 2023 (.doc),
Bod 10:
 RO 6/2024 (.doc), Príloha RO 6/2024 – príjmy (.pdf), RO 7/2024 (.doc), Príloha RO 7_2024 Výdavky, Príloha RO 8/2024 – Príjmy (.pdf), RO 8/2024 (.doc), Príloha RO 8/2024 – Výdavky (.pdf), RO 9/2024 (.doc), Príloha RO 9/2024 (.pdf), Príloha RO 9/2024 (.pdf), RO 10/2024 (.doc)
Bod 12: Schválenie prenájmu priestorov – lekáreň (.docx), Zámer na zverejnenie – prenájom nebytových priestorov – Lekáreň (.docx)
Bod 13:
Návrh uznesenia (.docx), Zámer na odpredaj pozemkov – Bihary (.docx)
Bod 14:
Návrh na uznesenie – zámer na zverejnenie (.docx), Zámer – zámena pozemkov (.docx)
Bod 15:
Návrh na zverejnenie – Nosický (.docx)
Bod 16:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Úradníček (.pdf), Návrh na uznesenie – Úradníček (.docx)
Bod 17:
 Žiadosť o vybudovanie cestných spomaľovačov na miestnej komunikácii v časti Varhíd a Druhá strana (.pdf)
Bod 18: Návrh – Zmeny a Doplnky ÚP Dvorníky (.doc), Mandátna zmluva 6/2024 (.docx), Zmluva o spolupráci – Pecho (.docx), Zmluva o spolupráci – Mikulek (.docx), Žiadosť o zmenu ÚP – Pannonia Winery (.pdf), Žiadosť o zmenu ÚP – Fančovič a Fančovičová (.pdf), Návrh na uznesenie (.docx)
Bod 19:
Schválenie počtu žiakov a tried ZŠ s MŠ Dvorníky (.pdf),