Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 13.03.2024

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 13. marca 2024 o 17.00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Rozpočtové opatrenia 2023
 6. Rozpočtové opatrenia 2024.
 7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 16. 12. 2023 do 13. 03. 2024.
 8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023.
 9. Žiadosť o zaradenie prerokovania a odsúhlasenia odovzdania inžinierskych sietí a ciest výstavby IBV Dvorníky – Pod Ráblom.
 10. Žiadosť o súhlas na odkúpenie časti pozemku v prospech investora stavby parc. č. 1789 v k. ú. Dvorníky.
 11. Zámer na odpredaj pozemkov – Nosický.
 12. Zámer na odpredaj pozemkov – Biháry
 13. Oprava cesty na Borodoch
 14. Odkúpenie pozemku pod cestou na Borodoch.
 15. Predloženie návrhu na zmeny a doplnky Územného plánu obce Dvorníky – Mikulek.
 16. Žiadosť o zmenu územného plánu – Pecho.
 17. Rôzne.
 18. Pripomienky a návrhy poslancov.
 19. Návrh uznesenia.
 20. Záver.

Materiály k rokovaniu Obecného zastupiteľstva:

Bod 05: RO 37/2023 (.doc), Príloha RO 37/2023 – Výdavky (.pdf), Príloha RO 37/2023 – Príjmy (.pdf), RO 38/2023 (.doc), Príloha RO 38/2023 – Príjmy (.pdf), RO 39/2023 (.doc), Príloha RO 39/2023 – Príjmy (.pdf), Príloha RO 39/2023 – Výdavky (.pdf), RO 40/2023 (.doc), RO 41/2023 (.doc), Príloha RO 41/2023 (.pdf)
Bod 06:
RO 1/2024 (.doc), Príloha RO 1/2024 – Príjmy (.pdf), Príloha RO 1/2024 – Výdavky (.pdf), RO 2/2024 (.doc), Príloha RO 2/2024 – Príjmy (.pdf), RO 3/2024 (.doc), RO 4/2024 (.doc), RO 5/2024 (.doc)
Bod 07:
Správa o kontrolnej činnosti od 16.12.2023 do 13.03.2024 (.docx)
Bod 08:
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023 (.pdf)
Bod 09: Žiadosť UNICO Invest SK s.r.o. (.pdf), Rámcová zmluva – prevod vlastníctva k investícii (.docx)
Bod 10: Žiadosť o súhlas na odkúpenie časti pozemku v prospech investora stavby parc. č. 1789 v k. ú. Dvorníky (.pdf), 01 (.pdf), 02 (.pdf), 03 (.pdf), 04 (.pdf), 05 (.pdf), 06 (.pdf), 07 (.pdf), 08 (.pdf), Návrh na uznesenie (.docx)
Bod 11:
Zámer obce Dvorníky na prevod nehnuteľného majetku obce (.docx), Návrh uznesenia (.docx)
Bod 13:
Žiadosť – oprava cesty Borody (.pdf)
Bod 15: Predloženie návrhu na zmeny a doplnky Územného plánu obce Dvorníky – Mikulek (.pdf)
Bod 16: Žiadosť o zmenu územného plánu – Ľuboš Pecho (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 15.12.2023

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta Obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch,  ktoré sa uskutoční: 15. decembra 2023 o 16.00 hod. v KD Dvorníky Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 31. 10. 2023 do 15. 12. 2023.
 6. Rozpočtové opatrenia č. 32 – 36/2023
 7. Tvorba peňažného fondu – účelová finančná rezerva na verejný vodovod, Tvorba peňažného fondu – účelová finančná rezerva na verejnú kanalizáciu.
 8. Návrh VZN č. 4/2023, ktorým sa ruší VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.
 9. Návrh VZN č. 5/2023 o miestnych daniach na území obce Dvorníky.
 10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2026.
 11. Návrh rozpočtu Obce Dvorníky na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2026.
 12. Návrh školského vzdelávacieho a výchovného programu, vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy a informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení vzdelávacieho procesu na ZŠ s MŠ Dvorníky.
 13. Schválenie odpredaja majetku obce parc. č. 535/29 o výmere 29 m² a parc. č. 535/30 o výmere 16 m² – Polaček.
 14. Schválenie odpredaja majetku obce parc. č. 4657 o výmere 52 m² – Západoslovenská distribučná, a. s.
 15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2024.
 16. Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu.
 17. Harmonogram zasadnutí rokovania OZ.
 18. Predloženie návrhu na zmeny a doplnky Územného plánu obce Dvorníky – Miroslav Mikulek, s. r. o.
 19. Žiadosť o platbu za odvoz a uskladnenie stavebnej sute.
 20. Žiadosť o zmenu územného plánu – Ľuboš Pecho.
 21. Rôzne.
 22. Pripomienky a návrhy poslancov.
 23. Návrh uznesenia.
 24. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod 05: Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 31. 10. 2023 do 15. 12. 2023 (.docx)
Bod 06:
RO 32/2023 (.doc), RO 33/2023 (.doc), 34/2023 (.doc), RO 35/2023 (.doc), RO 36/2023 (.doc)
Bod 07:
Tvorba účelového fondu – vodovod a kanalizácia (.docx)
Bod 08:
Návrh VZN č. 4/2023 (.docx)
Bod 09:
Návrh na uznesenie – VZN č. 5/2023 (.docx)
Bod 10:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2026 (.docx)
Bod 11:
Návrh rozpočtu na rok 2024 (.doc), Príloha k uzneseniu – rozpočet na rok 2024 (.docx)
Bod 12:
Návrh školského vzdelávacieho a výchovného programu (.docx), Pedagogicko-organizačné zabezpečenie a materiálno-technické zabezpečenie školského roka 2023/2024 (.docx), Vyhodnotenie koncepčného zámeru (.docx), Návrh na uznesenie – školský vzdelávací a výchovný program (.docx), Návrh na uznesenie – vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy (.docx), Informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu (.docx)
Bod 13:
Návrh na odpredaj pozemku – p. Polaček (.docx)
Bod 14:
Návrh na odpredaj pozemku – Západoslovenská distribučná, a.s. (.docx)
Bod 17:
Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva – 2024 (.docx)
Bod 18: Návrh na zmenu Územného plánu – Miroslav Mikulek s.r.o. (.pdf)
Bod 19:
Žiadosť o platbu – odvoz sute (.pdf)
Bod 20: Opätovná žiadosť o zmenu Územného plánu – Pecho (.pdf), Urbanisticko-architektonická štúdia IBV Dvorníky – Pecho (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 13.11.2023

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 13. novembra 2023 o 17:00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky.
 6. Rozpočtové opatrenia č. 29. – 31/2023.
 7. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Dvorníky na rok 2024.
 8. Zámer na odpredaj pozemkov – Polaček.
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. CKN 4657 pre Západoslovenskú Distribučnú a. s.
 10. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na parcelu č. 4654.
 11. Rôzne.
 12. Pripomienky a návrhy poslancov.
 13. Návrh uznesenia.
 14. Záver.

Materiály k zasadnutiu OZ:

Bod 05: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom (.docx)
Bod 06: RO 29/2023 (.doc), RO 30/2023 (.doc), RO 31/2023 (.doc)
Bod 07:
Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Dvorníky – Farský úrad Dvorníky (.pdf), Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Dvorníky – ZO JDS (.pdf)
Bod 08: Zámer na odpredaj pozemkov – návrh na uznesenie (.docx)
Bod 09: Kúpna zmluva – prevzatie záväzku (.doc), Zmluva – vecné bremeno (.doc), Geometrický plán 1 (.pdf), Geometrický plán 2 (.pdf), Geometrický plán 3 (.pdf), Súpis dotknutých pozemkov – NN (.xlsx), Súpis dotknutých pozemkov – VN (.xlsx), Západoslovenská distribučná, a.s. – Plnomocenstvo (.pdf)
Bod 10: Žiadosť – kúpa parcely – ZDIS, a.s. (.pdf), Žiadosť – vecné bremeno ZDIS a.s. (.pdf)
Bod 11:
Zmena ÚP – Miroslav Mikulek s.r.o. (.pdf), Zmena ÚP – Ĺuboš Pecho (.pdf)