Správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku za rok 2023

Obec Dvorníky zverejňuje Správu o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000,00 eur za rok 2023 v zmysle § 18f ods. 1 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku za rok 2023 (.pdf)