Verejná vyhláška – kolaudačné rozhodnutie – IBV Pod Ráblom – I. etapa – viaceré objekty

Obec Dvorníky – spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní návrhu zo dňa 29.04.2024 a na základe výsledkov ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním konaným dňa 21.05.2024, podľa §81 ods. (4) a § 82 ods. (1) stavebného zákona povoľuje na pozemkoch parcelné čísla 4652, 4651, 4658, 4659, 4512, 4511, 4510, 4509, 4509 a 4506 v obci Dvorníky, v katastrálnom území Dvorníky užívanie časti stavby: IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa.

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO 03.3 Rozvod NN, SO 03.5 Elektromobilita, SO 04 Verejné osvetlenie, SO 05 Rozvod verejného rozhlasu, SO 07.1 Kanalizačné prípojky, SO 08 Vodovodné prípojky.

Verejná vyhláška – kolaudačné rozhodnutie – IBV Pod Ráblom – I. etapa – viaceré objekty (.pdf)