Rozpočtové opatrenia – 14.08.2023

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 14.8.2023 prerokovalo na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce , uvedených  v rozpočtových opatreniach   č. 12-20/2023 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 43/4/2023

  1. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  13/2023, 14/2023 a 15/2023.
  2. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  12/2023 a 16/2023
  3. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.schvaľuje  zmeny rozpočtu obce predložených  v rozpočtovom   opatrení  č.17/2023 v prílohe uznesenia.
  4. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a) c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce uvedené v rozpočtových  opatreniach  č. 18/2023  v prílohe uznesenia.
  5. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce uvedené v rozpočtových  opatreniach  č. 19/2023 a 20/2023 v prílohe uznesenia.

RO 12/2023 (.pdf)
RO 13/2023 (.pdf)
RO 14/2023 (.pdf)
RO 15/2023 (.pdf)
RO 16/2023 (.pdf)
RO 17/2023 (.pdf)
RO 18/2023 (.pdf)
RO 19/2023 (.pdf)
RO 20/2023 (.pdf)

Rozpočtové opatrenia – 06.06.2023

Komisia ekonomická po prerokovaní dňa 27.4.2023 odporúča predložiť materiály na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Dvorníky v uvedenom znení, ďalej odporúča OZ v Dvorníkoch
1.zobrať na vedomie zmeny rozpočtu obce uvedené v Rozpočtových opatreniach č. 7/2023, 8/2023 a 9/2023
2. schváliť navrhované úpravy rozpočtu obce uvedené v Rozpočtových opatreniach č.10/2023 a 11/2023

A: Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými opatreniami č. 7/2023 a 8/2023 v prílohe uznesenia.

B: Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce predložených v rozpočtovom opatrení č. 9/2023 v prílohe uznesenia.

C: Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a) c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce uvedené v rozpočtových opatreniach č. 10/2023 a 11/ 2023 v prílohe uznesenia.

Návrh uznesenia 06.06.2023 (.pdf)
RO 7/2023 (.pdf)
RO 8/2023 (.pdf)
RO 9/2023 (.pdf)
RO 10/2023 (.pdf)
RO 11/2023 (.pdf)

Rozpočtové opatrenia – 06.03.2023

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 6.3.2023 prerokovalo na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce , uvedených  v rozpočtových opatreniach   č. 1-6/2023 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 9/1/2023

1. Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  1/2023 a 3/2023  v prílohe uznesenia.

2.Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce predložených  v rozpočtových  opatreniach  č.  2/2023, 5/2023 a 6/2023 v prílohe uznesenia.

3.Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno b) c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce uvedené v rozpočtovom opatrení č.  4/2023 v prílohe uznesenia.

RO 1/2023 (.pdf)
RO 2/2023 (.pdf)
RO 3/2023 (.pdf)
RO 4/2023 (.pdf)
RO 5/2023 (.pdf)
RO 6/2023 (.pdf)

 

Rozpočtové opatrenia 2022

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 6.3.2023 prerokovalo na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce , uvedených  v rozpočtových opatreniach   č. 29-34/2022 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 8/1/2023

1.Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  29/2022, č.30/2022, č.31/2022  a 34/2022 v prílohe uznesenia.

2.Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce predložené  v rozpočtových  opatreniach  č.  32/2022 v prílohe uznesenia.

3.Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmeno b) § 14  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu vykonané starostom  obce uvedené v rozpočtovom opatrení č.  33/2022 v prílohe uznesenia.

RO 29/2022 (.pdf)
RO 30/2022 (.pdf)
RO 31/2022 (.pdf)
RO 32/2022 (.pdf)
RO 33/2022 (.pdf)
RO 34/2022 (.pdf)

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2023

Obec Dvorníky zverejňuje rozpočet obce na rok 2023. Rozpočet Obce Dvorníky na rok 2023 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dvorníkoch dňa 14.12.2022, uznesením č. 19/6/2022.

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2023 (.pdf)

Rozpočtové opatrenia – 14.12.2022

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 14.12.2022 prerokovalo na svojom zasadnutí v bode rokovania č.7 rozpočtové opatrenia obce č. 21-28/2022 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 12/6/2022

1. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.  21/200,23/2022, 24/2022, 25/2022 a 26/2022 v prílohe uznesenia.

2. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.  22/2022  v prílohe uznesenia.

3. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) d)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č.  27/2022 ,  28/2022 v prílohe uznesenia.

RO 21/2022 (.pdf)
RO 22/2022 (.pdf)
Príloha RO 22/2022 Výdavky (.pdf)
RO 23/2022 (.pdf)
RO 24/2022 (.pdf)
RO 25/2022 (.pdf)
RO 26/2022 (.pdf)
RO 27/2022 (.pdf)
RO 28/2022 (.pdf)

 

Návrh rozpočtu Obce Dvorníky na roky 2023 – 2025

Obec Dvorníky zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu je do 05.12.2022. Pripomienky je možné zasielať písomne, mailom, alebo uviesť do zápisnice na Obecnom úrade. V pripomienke je potrebné uviesť kto pripomienkuje, čoho sa pripomienka týka, odôvodnenie pripomienky a návrh riešenia.

Návrh rozpočtu Obce Dvorníky na roky 2023 – 2025 – príjmy (.pdf)

Návrh rozpočtu Obce Dvorníky na roky 2023 – 2025 – výdavky (.pdf)

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.06.2022

Obec Dvorníky zverejňuje Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6. 2022. Správu zobralo na Obecné zastupiteľstvo dňa 07.09.2022 uznesením č. 61/4/2022.

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6. 2022 (.pdf)

Rozpočtové opatrenia – 07.09.2022

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 7.9.2022 prerokovalo na svojom zasadnutí v bode rokovania č.9  rozpočtové opatrenia obce č. 15-19/2022 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 62/4/2022

1. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.  15/2022 a 17/2022 v prílohe uznesenia.

2. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a v zmysle uznesenia  OZ č. 4/2012 B/ 4 zo dňa 29.10. 2012 berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.  16/2022  v prílohe uznesenia.

3. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č.  18/2022 v prílohe uznesenia.

4. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) a d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č.  19/2022 v prílohe uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 7.9.2022 prerokovalo na svojom zasadnutí v bode rokovania č.10  rozpočtové opatrenia obce č. 20/2022 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 63/4/2022

Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č.  20/2022 v prílohe uznesenia.

RO 15/2022: RO 15/2022 PK (.pdf)
RO 16/2022: RO 16/2022 presuny (.pdf), Príloha RO 16/2022 Výdavky (.pdf)
RO 17/2022: RO 17/2022 PK (.pdf)
RO 18/2022: RO 18/2022 (.pdf)
RO 19/2022: RO 19/2022 (.pdf)
RO 20/2022: RO 20/2022 (.pdf)

Rozpočtové opatrenia – 22.06.2022

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 22.6.2022 prerokovalo na svojom zasadnutí v bode rokovania č.7 rozpočtové opatrenia obce č. 13/2022 a 14/2022 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 45/3/2022

Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie.

RO 13/2022 a RO 14/2022 (.pdf)