Oznámenie o uložení písomnosti – Iveta Cepková

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Iveta Cepková, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Dôvera

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Iveta Cepková (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Marek Kóša

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Marek Kóša, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Dôvera

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Marek Kóša (.pdf)

Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby – Vedenie 2×400 kV Križovany – Bystričany

Dňa 18.12.2020 podala Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO 35 829 141 zastúpená spoločnosťou MVM, s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina žiadosť o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby „Vedenie 2 x 400 kV Križovany – Bystričany“, na pozemkoch parc. č. líniová stavba (kraj Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky) v kat. území Križovany nad Dudváhom, Zavar, Dolné Lovčice, Siladice, Šulekovo, Dolné Zelenice, Dvorníky, Posádka, Sasinkovo, Kľačany, Dolné Trhovište, Rišňovce, Lukáčovce, Nové Sady, Kapince, Biskupová, Malé Ripňany, Čermany, Horné Obdokovce, Mýtna nová Ves, Dvorany nad Nitrou, Ludanice, Chrabrany, Nemčice, Topoľčany, Nitrianska Streda, Solčany, Práznovce, Baštín, Veľké Bošany, Malé Bošany, Nedanovce, Turčianky, Krásno, Brodzany, Klatová Nová Ves, Partizánske, Malé Uherce, Veľké Uherce, Pažiť, Oslany, Čereňany, Bystričany v rozsahu stavebných objektov:
SO 01 – Vedenie 2 x 400 kV
SO 02 – Úprava vedenia 1 x 220 kV V274
SO 07 – Úložný optický kábel pre TR Križovany
SO 08 – Úložný optický kábel pre TR Bystričany
SO 09 – Úpravy ovplyvnených zariadení

Mesto Topoľčany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na základe určenia MDVaRR SR 13222/2014/B621-SV/230015/JD zo dňa 8.4.2014 oznamuje v súlade s § 80 zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov začatie konania o predčasnom užívaní stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom.

K predloženému návrhu nariaďuje stavebný úrad miestne šetrenie, ktoré sa uskutoční dňa 25. februára 2021 o 10,00 hod. Zraz pozvaných bude na mestskom úrade v Topoľčanoch vo veľkej zasadačke. Účastníci konania sa môžu k podkladom vyjadriť najneskôr na ústnom pojednávaní, pretože stavebný úrad na neskoršie podané námietky neprihliadne. V rovnakej lehote sa vyjadria aj dotknuté orgány. Ak sa dotknuté orgány nevyjadria k podkladom návrhu v určenej lehote, v zmysle ust. § 80 ods. 2 sa považujú ich stanoviská za kladné. Dotknuté orgány si môžu na vyjadrenie vyhradiť predĺženie lehoty.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby – Vedenie 2×400 kV Križovany – Bystričany – úplné znenie (.pdf)

 

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Pavlík

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Dušan Pavlík, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Sociálna poisťovňa

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Pavlík (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Nikoleta Šubertová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Nikoleta Šubertová, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – SK 019426577 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Nikoleta Šubertová (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Erik Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Telekom

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Hanzel

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Milan Hanzel, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 252722463 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Hanzel (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Pavlík

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Pavlík Dušan, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 253074195 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Pavlík (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Viktória Lazová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Viktória Lazová, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Mgr. Adam Vrbecký

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Viktória Lazová (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Stanislav Košař

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Košař Stanislav, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – RF 289595269 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Stanislav Košař (.pdf)