VZN 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva toto VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O PREDAJI MAJETKU A POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE OBCE DVORNÍKY č. 2/ 2015

thumbnail of VZN22015

Dodatok č. 1 k VZN 1/2011 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov

Dodatok k VZN č. 1/2011 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov bol prerokovaný a schválený na OZ dňa: 15. 12. 2015 uznesením č. 34 bod 7. Dodatok k VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce dňa: 01. 01. 2016:

thumbnail of dodatok1-vzn1-2011

Smernica o stravovaní zamestnancov

Táto smernica upravuje postupy obce pri poskytovaní stravovania zamestnancom.

thumbnail of smernica_stravovanie

VZN 1/2015 o verejnej kanalizácii

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky, na základe ustanovenia §4 ods. 3 písm. f) a §6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vydáva toto Všeobecné záväzné nariadenie Obce Dvorníky č. 1/2015 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd:

thumbnail of VZN12015

 

VZN 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Obec Dvorníky , Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g)  zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dvorníky.

thumbnail of VZN Dane 2012