Oznámenie o uložení písomnosti – Ivan Macek

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Ivan Macek, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 178106072 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Ivan Macek (.pdf)

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania zlúčeného s konaním o umiestnení stavby – Západoslovenská distribučná a.s.

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení Patrika Očenáša, podal dňa 21.10.2020 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o povolenie stavby: “Preložka NN vzdušného vedenia”, ktoré bude umiestnené na pozemkoch parc. č. 311, 312/3 a 312/4 v kat. území Dvorníky v obci Dvorníky. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie zlúčené s konaním o umiestnení stavby.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania zlúčeného s konaním o umiestení stavby a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania – Západoslovenská distribučná a.s. – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava v zastúpení spoločnosťou TELECOMPROJECT spol. s r.o., Pajštúnska 1, Bratislava – zastúpená Ing. Ladislavom Kovácsom – KOVTEL, Kubačova 5, Bratislava podali dňa 13.10.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “INS FTTH HLOHO 03, transport”, kat. územie Siladice. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Verejná vyhláška –  oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania – Slovak Telekom a.s. – úplné znenie (.pdf)

Uzatvorenie zberného dvora v Dvorníkoch

Obecný úrad Dvorníky oznamuje, že z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu je Zberný dvor odpadu v našej obci od 24. 10. 2020 až do odvolania zatvorený.