Smernica č. 2/2020 o cestovných náhradách

Obec Dvorníky zverejňuje smernicu č. 2/2020 o cestovných náhradách. Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Smernica č. 2/2020 o cestovných náhradách (.pdf)

Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch na základe samosprávnej pôsobnosti v zmysle § 6 ods.  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa  §  77 a 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len ,, poplatok“ ):

Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  – úplné znenie (.pdf)