Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Volko

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Tomáš Volko, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – SK 019928429 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Volko (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Cepko

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Tomáš Cepko, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 253101298 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Cepko (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Erik Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – RF 353214403 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Erik Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Unicredit

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman (.pdf)

Výsledky skríningového testovania „Zachráňme spolu životy“ v obci Dvorníky

Obec Dvorníky, zverejňuje výsledky skríningového testovania „Zachráňme spolu životy“, ktoré sa v našej obci uskutočnilo v sobotu 23. januára 2021. V našich dvoch odberových miestach bolo vykonaných 774 testov, z toho bolo 9 pozitívnych.

Týmto spôsobom sa chceme poďakovať všetkým občanom, ktorí sa tohto testovania zúčastnili a zároveň ĎAKUJEME celému odberovému tímu, administratívnym pracovníkom, členom DHZ Dvorníky, príslušníkom PZ, zamestnancom obce a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy skríningového testovania.

Oznámenie o uložení písomnosti – Iveta Cepková

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Iveta Cepková, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Dôvera

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Iveta Cepková (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Marek Kóša

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Marek Kóša, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Dôvera

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Marek Kóša (.pdf)

Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby – Vedenie 2×400 kV Križovany – Bystričany

Dňa 18.12.2020 podala Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO 35 829 141 zastúpená spoločnosťou MVM, s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina žiadosť o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby „Vedenie 2 x 400 kV Križovany – Bystričany“, na pozemkoch parc. č. líniová stavba (kraj Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky) v kat. území Križovany nad Dudváhom, Zavar, Dolné Lovčice, Siladice, Šulekovo, Dolné Zelenice, Dvorníky, Posádka, Sasinkovo, Kľačany, Dolné Trhovište, Rišňovce, Lukáčovce, Nové Sady, Kapince, Biskupová, Malé Ripňany, Čermany, Horné Obdokovce, Mýtna nová Ves, Dvorany nad Nitrou, Ludanice, Chrabrany, Nemčice, Topoľčany, Nitrianska Streda, Solčany, Práznovce, Baštín, Veľké Bošany, Malé Bošany, Nedanovce, Turčianky, Krásno, Brodzany, Klatová Nová Ves, Partizánske, Malé Uherce, Veľké Uherce, Pažiť, Oslany, Čereňany, Bystričany v rozsahu stavebných objektov:
SO 01 – Vedenie 2 x 400 kV
SO 02 – Úprava vedenia 1 x 220 kV V274
SO 07 – Úložný optický kábel pre TR Križovany
SO 08 – Úložný optický kábel pre TR Bystričany
SO 09 – Úpravy ovplyvnených zariadení

Mesto Topoľčany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na základe určenia MDVaRR SR 13222/2014/B621-SV/230015/JD zo dňa 8.4.2014 oznamuje v súlade s § 80 zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov začatie konania o predčasnom užívaní stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom.

K predloženému návrhu nariaďuje stavebný úrad miestne šetrenie, ktoré sa uskutoční dňa 25. februára 2021 o 10,00 hod. Zraz pozvaných bude na mestskom úrade v Topoľčanoch vo veľkej zasadačke. Účastníci konania sa môžu k podkladom vyjadriť najneskôr na ústnom pojednávaní, pretože stavebný úrad na neskoršie podané námietky neprihliadne. V rovnakej lehote sa vyjadria aj dotknuté orgány. Ak sa dotknuté orgány nevyjadria k podkladom návrhu v určenej lehote, v zmysle ust. § 80 ods. 2 sa považujú ich stanoviská za kladné. Dotknuté orgány si môžu na vyjadrenie vyhradiť predĺženie lehoty.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby – Vedenie 2×400 kV Križovany – Bystričany – úplné znenie (.pdf)

 

Skríningové testovanie „Zachráňme spolu životy“ v obci Dvorníky – 23.01.2021

Obec Dvorníky zverejňuje informácie k priebehu skríningového testovania s názvom „Zachráňme spolu životy“. Testovanie bude prebiehať  v sobotu 23. januára 2021. Obec zriadila dve odberové miesta. 

  • Obe odberové miesta budú vo vestibule a v sále kultúrneho domu v Dvorníkoch, vstup bude cez hlavný vchod kultúrneho domu.
  • Testovanie sa bude vykonávať v čase od 7:00 hod. do 21:00 hod. V čase od 11:30 do 12:30 a od 16:30 do 17:30 bude hygienická prestávka a bude vykonaná dezinfekcia priestorov. Posledný odber bude realizovaný o 20:30 hod. Preto prosíme občanov, aby tomuto času prispôsobili svoju účasť na testovaní.
  • Testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti, nie v abecednom poradí. Testovanie je určené prednostne pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v našej obci.
  • Prosíme občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne počas celého dňa.
  • Testovanie je dobrovoľné a určené pre osoby od 15 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia čas iba vo svojich domácnostiach.
  • Každý účastník je povinný priniesť si občiansky preukaz .
  • Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča, ktorému bude odovzdaný certifikát o výsledku testu.
  • Na testovanie je potrebné prísť v rúšku alebo inom prekrytí horných dýchacích ciest.
  • Počas čakania na test je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka.
  • Každý účastník testu je povinný dodržiavať pokyny personálu prítomného na testovaní.

V prípade zmien organizačných alebo bezpečnostných usmernení Vás budeme informovať.

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Pavlík

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Dušan Pavlík, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Sociálna poisťovňa

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Pavlík (.pdf)