Rozpočet obce Dvorníky na rok 2022

Obec Dvorníky zverejňuje rozpočet obce na rok 2022.

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2022 (.pdf)

Významné položky príjmovej časti rozpočtu na rok 2022.
Bežné príjmy:

 • Transfer na prenesený výkon štátnej správy- normatív na žiaka- je určený na rok 2022 v sume 429 500 €. Zahŕňa v sebe mzdový normatív, čo sú výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov ZŠ a prevádzkový normatív , ktorý je určený na prevádzkové náklady školy ako sú: energie, opravy a údržba budovy ZŠ, čistiace a hygienické prostriedky a iný materiál, služ-by v oblasti GDPR, BOZP, licencie, IT služby a iné prevádzkové náklady.
 • Podielové dane: ich výška sa odvíja hlavne od výnosu štátu na dani z príjmov od právnických a fyzických osôb. Vzhľadom na nestabilnú situáciu štátu z dôvodu stále pretrvávajúcej pandémie COVID 19 a vzhľadom na pripravovanú daňovú revolúciu z rúk Ministra financií nie je možné určiť relevantnú sumu podielových daní pre obce a mestá, preto obec s maximálnou opatrnosťou pristúpila k stanoveniu výšky podielových daní pre rok 2022 ako i pre nasledujúce 2 roky. Na rok 2022 je predpokladaná výška toho prímu v sume 632 000€. V týchto finančných prostriedkoch je zahrnutý okrem iného aj finančný príspevok štátu ( Ministerstva Školstva ) na financovanie MŠ, ŠKD a ŠKD- originálnych kompetencií. Pri predpokladanom jednotkovom koeficiente 95€ na prepočítaný počet žiakov MŠ , ŠKD a ŠJ predstavuje tento finančný príspevok sumu 240 593 €.
 • Daň z nehnuteľnosti, psa a poplatok za KO: tieto príjmy obce sú rozpočtované na základe VZN o daniach a VZN o poplatku za KO. Na rok 2022 je predpokladaný príjem za DzN v sume 57 777€ a poplatok za KO v sume 50 000€.
 • Príjem za nájom obecných nájomných bytov: Tento príjem je presne určený na základe výpočtu podľa VZN obce o bytoch. Jeho suma predstavuje čiastku 35 179€.
  Poplatok za vodu: je určený v zmysle VZN o vode a stočnom, ako násobok stanovenej hod-noty vody za 1 m3 a predpokladaného množstva spotrebovanej vody, na sumu 44 800€. Pri toto príjme treba zdôrazniť , že obec má veľké množstvo občanov, ktorí neplatia za vodu.
 • Poplatok za stočné: výška príjmu za stočné sa odvíja od množstva odobranej vody občanmi na sumu 43 000€.

Kapitálové príjmy:

 • Kapitálový transfer na vybudovanie zberného dvor a v sume 334 009 € od Ministerstva životného prostredia.
 • Kapitálový transfer od PPA na refundáciu kapitálových výdavkov z roku 2021 na revitalizáciu záhrady pri KD v sume 20 560€.

Príjmové finančné operácie:

 • Zapojenie rezervného fondu obce- kapitálové výdavky obce rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu obce sú financované z prebytku hospodárenia obce z minulých rokov v sume 216 440€. Pre vyrovnanosť rozpočtu obce je potrebné finančné prostriedky z rezervného fondu zapojiť cez príjmové finančné operácie do príjmovej časti rozpočtu a následne ich použiť na krytie kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2022. Jedná sa o nasledovné financovanie:
  • financovanie chodníka na miestnom cintoríne v sume 25 000€,
  • technického zhodnotenia ČOV a kanalizácie v sume 126 440€,
  • spolufinancovanie investičného projektu Zberný dvor v sume 20 000€,
  • financovanie 3.etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia v sume 15 000€
  • financovanie rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice v sume 30 000€.
 • Zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice v sume 30 000€.

Významné položky výdavkovej časti rozpočtu obce.
Bežné výdavky:
Obec v rozpočte na rok 2022 navýšila výdavky na elektrickú energiu a na plyn, a tým reagovala na štátom avizované zdražovanie plynu a elektriky. I keď je predpokladaný menší odber elektriky na verejnom osvetlení vzhľadom na rekonštrukciu VO, celkové výdavky obce na osvetlenie sa neznížia , nakoľko sa zvýši hodnota za jednotkovú hodnotu elektrickej energie. Mzdy a odvody predpokladá obec na tej istej úrovni ako v roku 2021. Celkovo obec rozpočtuje bežné výdavky približne na rovnakej úrovni ako v roku 2021. Významné položky bežného rozpočtu sú nasledovné:

 • Výmena čerpadiel na ČOV a kanalizácii – v sume 35 000€
 • Financovanie regionálneho školstva( program 8.1.) : Celkové výdavky na financovanie ZŠ s MŠ sú rozpočtované v sume 866 338,80€ , čo predstavuje 60,06% všetkých bežných príjmov. Tieto výdavky sú kryté z prostriedkov ŠR v sume 502 750€, z prostriedkov obce – originálne kompetencie pre MŠ, ŠKD a ŠJ v sume 293 000€, z prostriedkov za stravné a školné v sume 33 710 € a spolufinancovanie obce v sume 37 878 €. Čiže celkové výdavky z rozpočtu obce sú v konečnej sume 330 878€( originálne kompetencie + spolufinancovanie obce), čo predstavuje 52,35% rozpočtovaných podielových daní.

Kapitálové výdavky:

 • Požiarna zbrojnica v celkovej sume výdavkov 60 000€, z toho z prostriedkov kapitálového transferu zo ŠR z roku 2018 v sume 30 000€ a z prostriedkov rezervného fondu obce v sume 30 000€.
 • Rekonštrukcia Verejného osvetlenia 3. etapa v celkovej sume výdavkov 15 000€ z prostriedkov rezervného fondu obce.
 • Chodník na cintoríne v sume 25 000€ , ktorý bude financovaný z prostriedkov rezervného fondu obce.
 • Rekonštrukcia vchodu do kultúrneho domu- predpokladaná hodnota tejto investície je 25 000€ a je rozpočtovaná z prebytku bežného rozpočtu.
 • Zberný dvor- v celkovej sume výdavkov 354 409€, z toho z prostriedkov kapitálového transferu z Ministerstva Životného prostredia v sume 334 409€ a z prostriedkov rezervného fondu obce v sume 20 000 €.
 • Technické zhodnotenie ČOV a kanalizácie- predpokladaná hodnota tejto investície je 147 000 €, z toho suma 126 440 € bude hradená z prostriedkov rezervného fondu obce a zvyšok v sume 20 560€ bude hradených z kapitálového transferu z PPA na refundáciu výdavkov na záhradu KD z roku 2021.

Výdavkové finančné operácie:

 • Splátka úveru ŠFRB za nájomné byty v sume 14 833€. Splátky úveru sú hradené z prebytku bežného rozpočtu obce.

Rozpočet na rok 2022 je zostavený ako prebytkový rozpočet v sume 9 504 €, z toho výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok v sume 12 158,20€, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške schodku -271 440€. Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je schodok v sume -261 936 €.
Rozpočet na roky 2023 a 2024 je zostavený ako prebytkový rozpočet v sume prebytku 10 000€.