Oznámenie o uložení písomnosti – Anna Masaryková

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Anna Masaryková, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 02. 06. 2022 do 19. 06. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o  uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Anna Masaryková (.pdf)

Verejná vyhláška – oznámenie o rozhodnutí vykonania záchranného archeologického výskumu – IVB Pod Ráblom

Krajský pamiatkový úrad Trnava ktorý je podľa § 11 odseku 1 zákona číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 odseku 5 pamiatkového zákona miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, doručuje verejnou vyhláškou oznámenie o vydaní rozhodnutia.

Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej len KPÚ Trnava) v konaní o vykonaní záchranného archeologického výskumu začatom oznámením v predmetnej veci pod č.k. KPUTT-2022/9508-3/33619/Grz z 25.4.2022 v súvislosti so stavbou „IBV Pod Ráblom – Dvorníky – technická infraštruktúra“, navrhovanej v katastrálnom území Dvorníky, okres Hlohovec, vydáva toto rozhodnutie:

Za účelom záchrany archeologických a historicky hodnotných nálezov a archeologických nálezísk predpokladaných v zemi na území stavby „IBV Pod Ráblom – Dvorníky – technická infraštruktúra“, navrhovanej v katastrálnom území Dvorníky, okres Hlohovec, stavebník zabezpečí podľa § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 ods. 4 pís. a) a b) pamiatkového zákona vykonanie predstihového a záchranného pamiatkového výskumu.

Verejná vyhláška – oznámenie o rozhodnutí vykonania záchranného archeologického výskumu – IVB Pod Ráblom – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)