Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2022

V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Dvorníky návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022.

Výkon kontrolnej činnosť na 2. polrok 2022:

  • Kontrola Zriaďovacej listiny ZŠ s MŠ Dvorníky.
  • Kontrola hospodárenia v školskej jedálne.
  • Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Dvorníky na roky 2023 – 2025.
  • Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach OZ.
  • Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023.


Ostatné kontroly v 2. polroku 2022:

  • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch .

Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce v 2. polroku 2022:

  • Povinná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
  • Účasť na školeniach a seminároch určených pre hlavných kontrolórov obce.