Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 15.07.2022

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 15.07.2022 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:00 do 11:00 hod.: Dvorníky č. 424, 425, 426, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 47, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 57, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 693, 694.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Oznámenie o uložení písomnosti – Zdenka Demeterová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Zdenka Demeterová, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA420559863SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Druhý pokus o doručenie zásielky bude vykonaný dňa 16.06.2022.

Oznámenie o uložení písomnosti – Zdenka Demeterová (.pdf)

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 22.06.2022

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční 22.06.2022 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Dvorníky na volebné obdobie 2022 – 2026 podľa §11 ods. 4 písm. i) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 6. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva Dvorníky na volebné obdobie 2022 – 2026 podľa § 11 odst. 3, písm. d) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 166 odst. 3 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 7. Rozpočtové opatrenia 13, 14/2022.
 8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2021.
 9. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2021.
 10. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie 10. 05. 2022 – 22. 06. 2022.
 11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2022.
 12. Schválenie odpredaja majetku obce parcela č.545/10 ostatná plocha o výmere 76 m².
 13. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 545/4.
 14. Zmluva o nájme siete obecného rozhlasu a kamerového systému pre f. NETcon Europe, s. r. o., Trnava.
 15. Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN obce Dvorníky č. 3/1992 na ochranu životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu obecného majetku a majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Obce Dvorníky a časti Posádka.
 16. Prerokovanie Zásad rozpočtového hospodárenia obce Dvorníky.
 17. Schválenie počtu žiakov a tried ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 2022/2023.
 18. Rôzne.
 19. Pripomienky a návrhy poslancov.
 20. Návrh uznesenia.
 21. Záver.

Materiály k Zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod č. 5: Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Dvorníky na volebné obdobie 2022 – 2026 (.docx)
Bod č. 6: Určenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ Dvorníky na volebné obdobie 2022 – 2026 (.docx)
Bod č. 7: Rozpočtové opatrenie obce Dvorníky č. 13/2022, 14/2022 (.doc), Príloha RO 13/2022 – Príjmy (.pdf), Príloha RO 13/2022 – Výdavky (.pdf), Príloha RO 14/2022 – Príjmy (.pdf)
Bod č. 8: Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok 2021 (.pdf)
Bod č. 9: Návrh Záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2021 (.pdf), Hodnotenie programového rozpočtu obce Dvorníky za rok 2021 (.pdf)
Bod č. 10: Správa hlavnej kontrolórky obce Dvorník o kontrolnej činnosti od 10.05.2022 do 22.06.2022 (.pdf)
Bod č. 11: Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce – 2. polrok 2022 (.pdf)
Bod č. 12: Žiadosť o odpredaj parcely č. 545/10 (.pdf), Žiadosť o odpredaj parcely 545/10 – návrh na uznesenie (.docx)
Bod č. 13: Žiadosť o odkúpenie pozemku 545/4 (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku 545/4 – návrh na uznesenie (.docx)
Bod č. 14: Oprava zmluvy (.pdf), Oprava Zmluvy optika Dvorníky (.doc)
Bod č. 15: VZN č. 3/1992 (.pdf), Protest prokurátora (.pdf), Protokol o vykonaní previerky (.pdf), Zápisnica o prerokovaní obsahu protokolu o vykonaní previerky (.pdf), Prerokovanie protestu prokurátora – návrh na uznesenie (.docx), Prerokovanie protestu prokurátora – návrh na uznesenie 2 (.docx)
Bod č. 16: Zásady rozpočtového hospodárenia obce Dvorníky (.docx),
Bod č. 17: Návrh na schválenie počtu žiakov a tried ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 2022/2023 (.docx), Schválnenie počtu žiakov a tried – návrh uznesenia (.pdf), Žiadosť o schválenie návrhu počtu žiakov a tried ZŠ s MŠ Dvorníky (.pdf)
Bod č. 18: Žiadosť o predaj pozemku – M. Bohovič (.pdf)