Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 30.10.2023

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 30. októbra 2023 o 17:00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. VZN č. 2/2023, ktorým sa ruší VZN č. 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce.
 6. VZN č. 3/2023, ktorým sa ruší VZN obce č. 1/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Dvorníky.
 7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky.
 8. Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení o protispoločenskej činnosti.
 9. Rozpočtové opatrenia č. 21. – 28/2023.
 10. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 07. 06. 2023 do 30. 10. 2023.
 11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach na ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 2022/2023.
 12. Schválenia odpredaja majetku obce parcela č. 1818/133 záhrada o výmere 627 m².
 13. Zámer na odpredaj pozemkov – Polaček.
 14. Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu.
 15. Voľba prisediaceho pre Okresný súd Trnava.
 16. Delegovanie zástupcu obce do Rady školy.
 17. Žiadosť o odpustenie poplatku za prenájom priestorov KD.
 18. Žiadosť o schválenie zámeru výstavby anténového stožiaru.
 19. Rôzne.
 20. Pripomienky a návrhy poslancov.
 21. Návrh uznesenia.
 22. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod 05: VZN č. 2/2023, ktorým sa ruší VZN č. 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce (.docx)
Bod 06: VZN č. 3/2023, ktorým sa ruší VZN obce č. 1/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Dvorníky (.docx)
Bod 07:
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky (.docx)
Bod 08:
Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení o protispoločenskej činnosti (.docx)
Bod 09:
RO 21/2023 (.doc), RO 22/2023 (.doc), RO 23/2023 (.doc), RO 24/2023 (.doc), RO 25/2023 (.doc), RO 26/2023 (.doc), RO 27/2023 (.doc), RO 28/2023(.doc) 
Bod 10:
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 07. 06. 2023 do 30. 10. 2023 (.docx)
Bod 11:
Sprievodný list (.pdf), Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach na ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 2022/2023 (.pdf)
Bod 12:
Schválenia odpredaja majetku obce parcela č. 1818/133 záhrada o výmere 627 m² (.docx)
Bod 13:
Zámer na odpredaj pozemkov – návrh na uznesenie (.docx)
Bod 14:
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného Obecného úradu – návrh na uznesenie (.docx)
Bod 15:
Okresný súd Trnava – Návrh na uznesenie, Voľba prísediacich – Okresný súd Trnava – vyjadrenie (.pdf)
Bod 16:
Delegovanie zástupcu obce do Rady školy (.docx)
Bod 17: Žiadosť o odpustenie poplatku za prenájom priestorov KD (.pdf), Návrh na uznesenie – odpustenie poplatku za prenájom KD (.docx)
Bod 18: Žiadosť o schválenie zámeru výstavby anténového stožiaru (.pdf)
Bod 19: Zmeny a doplnky Územného plánu (.pdf), Žiadosť o platbu (.pdf), Žiadosť o zmenu územného plánu – IBV Pecho (.pdf), Urbanisticko-architektonická štúdia IBV Pecho (.pdf), Žiadosť o finančné príspevky – Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Dvorníky (.pdf)