Verejná vyhláška – oznámenie o začatí kolaudačného konania – Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6 Bratislava v zastúpení M-STAV Servis s.r.o., Coburgova 82, Trnava, podali dňa 24.1.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na kolaudáciu stavby: TA-Dvorníky, VKN, TS 0028-009, TS, NNK v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky. Uvedeným dňom bolo kolaudačné konanie začaté.

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanoveniami §80 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorčích predpisov nariaďuje k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 7.3.2024 (t.j. vo štvrtok) o 9.00 hod. so zrazom: Spoločný obecný úrad, Podzámska 39, Hlohovec.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí kolaudačného konania – Západoslovenská distribučná, a.s. (.pdf)