Verejná vyhláška – stavebné konanie – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – Bytový dom “2” – 22 b.j.

UNICO Building SK s.r.o., Pestovateľská 2 Bratislava podal dňa 24.11.2023 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky v rozsahu stavebných objektov: SO D2-1.01 Bytový dom “2” – 22 b.j.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – Bytový dom “2” – 22 b.j. – úplné znenie (.pdf)

 

Verejná vyhláška – stavebné konanie – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – Komunikácie, spevnené plochy a chodníky

UNICO Building SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava podali dňa 31.1.2024 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa”, v rozsahu časti stavebného objektu SO 01 Komunikácie, spevnené plochy a chodníky na pozemku parcelné číslo 4510/1 v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – Komunikácie, spevnené plochy a chodníky – úplné znenie (.pdf)