Zmeny cestovných poriadkov verejnej autobusovej dopravy – 2022/2023

Trnavský samosprávny kraj oznamuje, že od 14.09.2022 do 30.09.2022 je možné zasielať požiadavky a pripomienky na úpravu platných cestovných poriadkov. Vaše požiadavky na zmeny a úpravy cestovných poriadkov zasielajte do 30.09.2022 e-mailom alebo písomne dopravcovi a zároveň na vedomie TSK, odboru dopravnej politiky.

Dopravca:

SAD Dunajská streda, a. s.

Bratislavská cesta 918/2

929 13  Dunajská Streda

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok

e-mail: ladziansky@sadds.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202

 

ARRIVA Trnava, a.s.

Nitrianska 5

917 54 Trnava

https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky

email: cp.arrivatrnava@arriva.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslim 203, 204, 205 a 207

 

SKAND Skalica, s.r.o.

Nádražná 26

909 01 Skalica

http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/

email: dusikova@skand.sk, bus@skand.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslim 206

 

na vedomie:

Trnavský samosprávny kraj

Odbor dopravnej politiky

Starohájska 10

917 01  Trnava

email: dopravnaobsluznost@trnava-vuc.sk

Prosíme o dodržanie stanovených termínov, na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté. Ďalšie zmeny cestových poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september 2023.

Oznámenie o pripomienkovaní nových cestovných poriadkov – úplné znenie (.pdf)

Cestovné poriadky: 203401, 203402, 203403, 203405, 203406, 203407, 203408, 203409, 203410, 203412, 203413, 203414, 203415, 204401, 204412, 204421, 204423

Pozvánka na Hodový program 2022

Obec Dvorníky v spolupráci s DHZ Dvorníky Vás srdečne pozývajú na hodový program 2022:

Piatok 16.09.2022:

 • od 18:00 – DH Krojovanka
 • od 21:00 – DJ Tóno & Tomáš

Sobota 17.09.2022:

 • od 20:00 – Hudobná skupina Quatro

Zábava sa uskutoční v záhrade Kultúrneho domu v Dvorníkoch a v prípade nepriaznivého počasia sa presunie do priestorov Kultúrneho domu Dvorníky. Pripravené je bohaté občerstvenie (cigánska pečienka, guláš, alko a nealko).

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach Obce Dvorníky.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 07.09.2022

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční 07.09.2022 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 23. 06. 2022 do 07.09.2022.
 6. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorníky za rok 2021.
 7. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke.
 8. Monitorovacia správa k 30. 06. 2022.
 9. Rozpočtové opatrenia 15, 16, 17, 18, 19/2022.
 10. Dofinancovanie ZŠ s MŠ.
 11. Návrh VZN č. 1/2022, ktorým ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1992 na ochranu životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu obecného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Obce Dvorníky a časti Posádka.
 12. Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni.
 13. Podmienky obchodnej verejnej súťaže – prenájom siete obecného rozhlasu a kamerového systému v obci Dvorníky a zriadenie komisie na vyhodnotenie OVS.
 14. Prezentácia zámeru SPP – veterný park Dvorníky.
 15. Petícia za odstránenie nežiadúceho stavu povrchu štátnej cesty 507 v obci Dvorníky.
 16. Žiadosti o odpredaj pozemkov.
 17. Rôzne.
 18. Pripomienky a návrhy poslancov.
 19. Návrh uznesenia.
 20. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod č. 06: Konsolidovaná výročná správa za rok 2021 (.pdf)
Bod č.
07: Správa audítora – IUZ 2021 (.pdf), Správa audítora – KUZ 2021 (.pdf), Návrh uznesenia – Správy audítora (.docx)
Bod č. 08:
Monitorovacia správa k 30.06.2022 (.pdf)
Bod č. 09:
RO 15/2022 (.doc), Príloha RO 15/2022 – Príjmy (.pdf), Príloha RO 15/2022 – Výdavky (.pdf), RO 16/2022 (.doc), Príloha RO 16/2022 – Výdavky (.pdf), RO 17/2022 (.doc), Príloha RO 17/2022 – Príjmy (.pdf), RO Dvorníky 18/2022 (.doc), RO Dvorníky 19/2022 (.doc)
Bod č. 10:
Žiadosť o dofinancovanie – Energie a Originálne kompetencie (.pdf), Žiadosť o dofinancovanie – osobné náklady (.pdf), Žiadosť o dofinancovanie ŠKD (.pdf), RO 20/2022 (.doc)
Bod č. 11:
Zrušenie VZN č. 3/1992 (.docx),
Bod č. 12:
Návrh VZN č. 2/2022 (.docx)
Bod č. 13: Podmienky obchodnej verejnej súťaže – prenájom siete obecného rozhlasu a kamerového systému (.docx)
Bod č. 14:
Zámer – veterný park Dvorníky (.docx)
Bod č. 15: Petícia za odstránenie nežiaduceho stavu povrchu štátnej cesty 507 (.docx), Riešenie stavebno-technického stavu cesty II/507 (.pdf)
Bod č. 16: Návrh uznesenia – žiadosti o odpredaj pozemkov (.docx)
Bod č. 17: Ľuboš Kubišta – žiadosť o zriadenie vecného bremena (.pdf)

 

Pozvánka na Vatru SNP 2022

ZO JDS Dvorníky a Obecný úrad Dvorníky Vás pozývajú na posedenie pri vatre pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania. Podujatie sa uskutoční v sobotu 27. augusta 2022 od 18:00 hod. v záhrade Kultúrneho domu Dvorníky.

Do tanca a na počúvanie budú hrať DJ Tóno a Tomáš. Tak ako každý rok si na občerstvenie budete môcť zakúpiť cigánsku, pivo, kofolu a rôzne ďalšie alko aj nealko nápoje.

Všetkých srdečne pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach Obce Dvorníky.

Výstraha – vysoké teploty – 17.08. – 18.08.2022

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia vysoké teploty – stupeň 2, dňa 17.08. – 18.08.2022 v čase od 13:00 do 17:00 hod. Očakávaná najvyššia denná teplota v týchto dňoch: 35 – 37 °C.

Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.

Ohrozené skupiny: deti do 4 rokov, starší ľudia nad 65 rokov, ženy – tehotné, dojčiace, s redukčnými diétami, dlhodobo chorí – s kardiovaskulárnymi, respiračným i alebo mentálnymi  ochoreniami, ľudia s nadváhou, ľudia užívajúci niektoré typy liekov (na odvodnenie, vysoký krvný tlak, nespavosť…), ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ľudia s určitými profesiami (ťažko fyzicky pracujúci, športovci a podobne), ľudia obývajúci podkrovia, sociálne zariadenia, žijúci osamelo.

Odporúčania pri vysokých teplotách:

 • dodržiavať pitný režim,
 • ľahšie sa stravovať,
 • vhodne sa obliekať,
 • zabezpečiť domovy a pracoviská pred prenikaním priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami alebo roletami,
 • vhodne si rozvrhnúť aktivity medzi 12:00 a 16:00 a nezdržiavať sa na priamom slnku,
 • aspoň raz denne sa osviežovať vlažnou sprchou (pozor na príliš studenú vodu),
 • používať ľahké svieže vône,
 • vyberať si pleťové krémy s UV ochranou,
 • nefajčiť,
 • pri cestovaní použiť slnečné okuliare, opaľovacie krémy alebo tieniace fólie lebo prudké slnko spáli nechránenú pokožku už za 20 minút.

Pozvánka na Pangula fest 2022 v Hlohovci

o.z. Nicolasa Konta v spolupráci s o.z. Spolu pre naše mesto Hlohovec vás pozýva na veľký festival hudobníkov z Hlohovca a Trnavy Pangula fest 2022, ktorý sa bude konať v dňoch 26. – 27. augusta 2022 v areáli Peterskej bašty v Hlohovci. Predstavenie festivalu nájdete v článku nižšie.

Čítať ďalej

Voľby 2022 – utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

V zmysle § 8 ods. 1 a § 195a ods.4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli určené v obci Dvorníky volebné okrsky a volebné miestnosti nasledovne:

VOLEBNÝ OBVOD č. 1,

Volebný okrsok:  č. 1 a č. 2,

Volebná miestnosť: Kultúrny dom Dvorníky, Dvorníky 428,

Územie volebného okrsku č. 1: Dvorníky súp. č. od 1 – do 417,

Územie volebného okrsku č. 2: Dvorníky súp. č. od 418 – do 873 a voliči, ktorý majú evidovaný trvalý pobyt na adrese: Obec Dvorníky.

Oznámenie o počte utvorených volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú dňa 29. 10. 2022 (.pdf)

 

Pozvánka na Súťaž vo varení guláša 2022

Dvornícke rybárske združenie a Obec Dvorníky Vás pozývajú na Súťaž vo varení guláša, ktorá sa bude konať v sobotu 13. augusta 2022 od 13:00 v záhrade Kultúrneho domu Dvorníky. Občerstvenie a hudba budú zabezpečené. Tešíme sa na Vašu účasť!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach Obce Dvorníky.

Vydávanie nových jódových profylaktík

Obec Dvorníky oznamuje občanom s trvalým pobytom a registrovaným prechodným pobytom v obci Dvorníky, že v obciach nachádzajúcich sa v oblasti ohrozenia Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice sa vydávajú nové jódové profylaktiká. V našej obci sa profylaktiká vydávajú počas stránkových hodín (v stredu len do 15.00 hod.) na prízemí Kultúrneho domu Dvorníky v bufete.

Pondelok 8.00 – 11.30 13.00 – 15.00
Utorok Nestránkový deň
Streda 8.00 – 11.30 13.00 – 15.00
Štvrtok 8.00 – 11.30
Piatok 8.00 – 12.30

Tablety môže prísť prevziať jeden člen rodiny. Zároveň môžete odovzdať aj staré exspirované tabletky (z roku 2017).

Voľby 2022 – Oznámenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov MVK a OVK

Obec Dvorníky oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022: podatelna@dvorniky.sk

Voľby 2022 – Oznámenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov MVK a OVK (.pdf)