Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 29.09.2023

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 29.09.2023 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:30:00 hod. do 12:30:00 hod.: DOLNÉ BORÓDY č. 602, 604, 604/BL, 604/VE, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611/VE, 612, 613, 614, 615, 615/BL, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 623/PR, 624, 624/BL, 624/OP, 624/PR, 624/PRI, 624/VE, 625, 625/PR, 685, 2438/2, 2469, 2616/2, 2910/9, 2948/9.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Stránkové hodiny Obecného úradu Dvorníky – 28.08.2023

Obecný úrad oznamuje, že dňa 28.8.2023 (pondelok) bude Obecný úrad v Dvorníkoch zatvorený. V súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo: 0905 251 800.

Stránkové hodiny Spoločného obecného úradu Leopoldov – 23.08.2023

Spoločný obecný úrad Leopoldov oznamuje občanom, že v stredu 23. augusta 2023 budú stránkové hodiny skrátené nasledovne: 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.30 hod.

Pozvánka na Vatru SNP 2023

ZO JDS Dvorníky a Obec Dvorníky Vás pozývajú na posedenie pri vatre pri príležitosti 79. výročia SNP.

Podujatie sa uskutoční v sobotu 26. augusta 2023 o 18:00 hod. v záhrade kultúrneho domu Dvorníky. Do tanca a na počúvanie bude hrať DJ Tóno a Tomáš. Ako každoročne je pripravené občerstvenie, alko a nealko nápoje. Na opekanie špekáčikov si prineste paličky. Srdečne Vás pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas na publikovanie fotografií na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Dvorníky.

 

Zámer obce Dvorníky previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Bojnanský

Obec Dvorníky v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Dvorníky č.45/4/2023 zo dňa 14. 08. 2023 zverejňuje zámer previesť vlastníctvo majetku obce: 

 • parcely parc. č. KN-C 1818/133, o výmere 627 m2, druh pozemku: záhrada, zapísanej na liste vlastníctva č. 1800, k. ú. Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec, vedenej Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor

pre

 • kupujúceho Romana Bojnanského, 920 56 Dvorníky (ďalej len „žiadateľ“), za kúpnu cenu 21.000 €. spôsobom podľa zákonného ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Pri prevode vlastníctva majetku obce sa podľa § 9a ods. 8 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú ustanovenia § 9a odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí sa ustanovenia § 9a odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa  spočíva v skutočnosti, že žiadateľ pozemok, ktorý bol doteraz zanedbaný a nevyužitý, vyčistil od nelegálnej skládky odpadu a vykosil pozemok od náletových drevín,  svojou pravidelnou údržbou a starostlivosťou zamedzuje vzniku nelegálnych skládok odpadu,  obec Dvorníky uvedený pozemok doteraz nijakým spôsobom nevyužívala ani nemá v pláne ho využívať na výsadbu zelene a ani iným spôsobom.

Zámer obce Dvorníky previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Bojnanský (.pdf)

Zámer obce Dvorníky na prenájom nebytových priestorov

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce Dvorníky na prenájom nebytových priestorov. 

 1. Obec Dvorníky navrhuje prenájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove súp. č. 6, na pozemku parcela č. 537/2, ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na Obec Dvorníky, jedná sa o priestory bývalej lekárne rozšírené o priestory bývalej kozmetiky o výmere 96 m².
 2. Doba prenájmu bude na dobu určitú 5 rokov s možnosťou ďalšieho predĺženia nájmu, za podmienky, že nájomca bude udržiavať prenajaté  priestory na vlastné náklady.
 3. Minimálne mesačné nájomné je 3,88 €/m² + prevádzkové náklady (elektrika, plyn, vodné a stočné, poplatok za komunálny odpad)
 4. Účelom prenájmu je zriadenie lekárne v obci Dvorníky.
 5. Prípadní záujemcovia o prenájom nehnuteľnosti môžu písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 14.9.2023 do 12,00 hod. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu Obec Dvorníky, 920 56 Dvorníky 428 v zalepenej obálke s označením: „Zámer prenájmu nebytových priestorov – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa. Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 19.9.2023 o 15.00 hod. ekonomickou komisiou. V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky.
 6. Bližšie informácie ohľadom ponuky budú poskytnuté záujemcom na tel. č. 0905 251 800, alebo osobne u starostu obce Dvorníky.
 7. Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Dvorníky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Zámer obce Dvorníky na prenájom nebytových priestorov (.pdf)

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 14.08.2023

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 14. augusta 2023 o 17:00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2022.
 6. Monitorovacia správa k 30. 06. 2023.
 7. Návrh VZN č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťaťa MŠ a žiaka v školskom zariadení.
 8. Rozpočtové opatrenia č. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/2023
 9. Schválenie zámeru na prenájom priestorov lekárne v Dvorníkoch.
 10. Schválenie zámeru na predaj pozemku parc. č. 1818/133 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – R. Bojnanský.
 11. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 535/29 a 535/30 – P. Polaček a manž.
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 537/102 – M. Nosický.
 13. Prísediaci pre Okresný súd Trnava.
 14. Rôzne.
 15. Pripomienky a návrhy poslancov.
 16. Návrh uznesenia.
 17. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod 05: Správa audítora ku KÚZ a KVS za rok 2022 (.pdf)
Bod 06:
Monitorovacia správa (.doc)
Bod 07:
Návrh VZN č. 1/2023 (.docx)
Bod 08:
RO 12/2023 (.doc), Príloha RO 12/2023 (.pdf), RO 13/2023 (.doc), RO 14/2023 (.doc), Príloha RO 14/2023 – príjmy (.pdf), Príloha RO 14/2023 – výdavky (.pdf), RO 15/2023 (.doc), RO 16/2023 (.doc), RO 17/2023 (.doc), RO 18/2023 (.doc), RO 19/2023 (.doc), RO 20/2023 (.doc)
Bod 09:
Návrh na uznesenie – prenájom priestorov lekárne (.docx)
Bod 10:
Nový zámer – p. Bojnanský (.docx)
Bod 11:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Nosický (.pdf)Návrh na uznesenie – p. Nosický (.docx)
Bod 12:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Poláček (.pdf), Návrh na uznesenie – p. Poláček (.docx)
Bod 13:
 List Okresného súdu Trnava (.pdf), Návrh na uznesenie (.docx), Prílohy k voľbe prísediaceho (.pdf)

Pozvánka na Deň otvorených dverí MAS Poniklec – Váh 2023

Obec Dvorníky Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí MAS Poniklec – Váh, ktorý sa bude konať v sobotu 12. augusta 2023 od 14:00 na futbalovom ihrisku v Horných Otrokovciach. Členské obce mikroregiónu Poniklec – Váh vrátane obce Dvorníky Vám predstavia prácu a výroky svojich občanov.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 24.08.2023

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 24.08.2023 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:30:00 hod. do 14:45:00 hod.: DVORNÍKY č. 267, 268, 269, 270, 271, 272, 272/OP, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 291/OP, 292, 292/VE, 293, 294, 295/-, 298, 299, 300, 301, 302,303,305, 308, 309, 309/OP, 309/VE, 310, 310/VE, 352/VE, 378, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462/PD, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 468/VZ, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476/VE, 478, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 529/VE, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 737, 739, 739/VE, 746, 834, 834/VE, 870, 871, 874.
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – delegovanie členov a náhradníkov okrskových volebných komisií

Obec Dvorníky oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií obce Dvorníky č. 1 a č. 2 pre konanie volieb do NR SR:  podatelna@dvorniky.sk

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – delegovanie členov a náhradníkov okrskových volebných komisií (.pdf)