PF 2024

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,
v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne.

Nie sú dôležité dary,
ale v novom roku nech sa darí.
Krásne Vianoce!

praje

starosta obce Dvorníky
a kolektív pracovníkov

Úradné hodiny Obecného úradu Dvorníky – Vianoce 2023

Obecný úrad Dvorníky oznamuje občanom, že v dňoch 22.12.2023 až 05.01.2024 bude pre verejnosť zatvorený. V súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo 0905 251 800.

Úradné hodiny pre verejnosť budú podľa aktuálneho harmonogramu od 08.01.2024.

Oznámenie o strategickom dokumente – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zastúpení vedúcim odboru Ing. Rudolfom Kormúthom, dňa 15.11.2023 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027“.

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť OÚ Trnava oznámil aj ostatným dotknutým obciam. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s oznámením v mieste obvyklým.

Oznámenie o strategickom dokumente – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027 – úplné znenie (.pdf)

Zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť:

 • Obec Zemianske Sady, Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady
 • Obec Vozokany, Hlavná 57, Vozokany, Galanta
 • Obec Vinohrady nad Váhom, Vinohrady nad Váhom 355, Vinohrady nad Váhom
 • Obec Veľký Grob, Veľký Grob 272, 925 27 Veľký Grob
 • Obec Veľké Úľany, Hlavná 578, Veľké Úľany, Galanta
 • Obec Veľká Mača, Sereďská 137, 925 32 Veľká Mača
 • Obec Váhovce, Váhovce 329, 925 62 Váhovce
 • Obec Abrahám, Abrahám 0/52, Galanta
 • Obec Čierna Voda, Čierna Voda 102, 925 06 Čierna Voda
 • Obec Čierny Brod, Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod
 • Obec Dolná Streda, Dolná Streda 650, 925 63 Dolná Streda
 • Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, 925 02 Dolné Saliby
 • Obec Dolný Chotár, Dolný Chotár 45, 925 41 Dolný Chotár
 • Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, Galanta
 • Obec Gáň, Gáň 27, Gáň, Galanta
 • Obec Horné Saliby, Horné Saliby 297, Horné Saliby
 • Obec Hoste, Hoste 93, 925 45 Hoste
 • Obec Jelka, Mierová 959/17, Jelka, Galanta
 • Zverejňovanie na CUET – Obec Jánovce, Jánovce 248, Poprad
 • Obec Košúty, Košúty 20, 925 09 Košúty
 • Obec Kajal, Kajal 20, 925 92 Kajal
 • Obec Kráľov Brod, Hlavná 4, 925 41 Kráľov Brod
 • Obec Malá Mača, Hlavná 127/46, 925 21 Malá Mača
 • Obec Matúškovo, Matúškovo 138, Matúškovo, Galanta
 • Obec Mostová, Mostová 120, 925 07 Mostová
 • Obec Pata, Pata 0/103, Galanta
 • Obec Pusté Sady, Hlavná 131, 925 54 Pusté Sady
 • Obec Pusté Úľany, Hlavná 91, Pusté Úľany, Galanta
 • Obec Šalgočka, Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka
 • Mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10, Sereď
 • Obec Šintava, Šintava 244, Šintava
 • Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, Sládkovičovo, Galanta
 • Obec Šoporňa, Šoporňa 1179, Šoporňa
 • Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo
 • Obec Topoľnica, Topoľnica 13, 925 92 Topoľnica
 • Obec Trstice, Trstice 667, 925 42 Trstice

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 15.12.2023

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta Obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch,  ktoré sa uskutoční: 15. decembra 2023 o 16.00 hod. v KD Dvorníky Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 31. 10. 2023 do 15. 12. 2023.
 6. Rozpočtové opatrenia č. 32 – 36/2023
 7. Tvorba peňažného fondu – účelová finančná rezerva na verejný vodovod, Tvorba peňažného fondu – účelová finančná rezerva na verejnú kanalizáciu.
 8. Návrh VZN č. 4/2023, ktorým sa ruší VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.
 9. Návrh VZN č. 5/2023 o miestnych daniach na území obce Dvorníky.
 10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2026.
 11. Návrh rozpočtu Obce Dvorníky na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2026.
 12. Návrh školského vzdelávacieho a výchovného programu, vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy a informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení vzdelávacieho procesu na ZŠ s MŠ Dvorníky.
 13. Schválenie odpredaja majetku obce parc. č. 535/29 o výmere 29 m² a parc. č. 535/30 o výmere 16 m² – Polaček.
 14. Schválenie odpredaja majetku obce parc. č. 4657 o výmere 52 m² – Západoslovenská distribučná, a. s.
 15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2024.
 16. Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu.
 17. Harmonogram zasadnutí rokovania OZ.
 18. Predloženie návrhu na zmeny a doplnky Územného plánu obce Dvorníky – Miroslav Mikulek, s. r. o.
 19. Žiadosť o platbu za odvoz a uskladnenie stavebnej sute.
 20. Žiadosť o zmenu územného plánu – Ľuboš Pecho.
 21. Rôzne.
 22. Pripomienky a návrhy poslancov.
 23. Návrh uznesenia.
 24. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod 05: Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 31. 10. 2023 do 15. 12. 2023 (.docx)
Bod 06:
RO 32/2023 (.doc), RO 33/2023 (.doc), 34/2023 (.doc), RO 35/2023 (.doc), RO 36/2023 (.doc)
Bod 07:
Tvorba účelového fondu – vodovod a kanalizácia (.docx)
Bod 08:
Návrh VZN č. 4/2023 (.docx)
Bod 09:
Návrh na uznesenie – VZN č. 5/2023 (.docx)
Bod 10:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2026 (.docx)
Bod 11:
Návrh rozpočtu na rok 2024 (.doc), Príloha k uzneseniu – rozpočet na rok 2024 (.docx)
Bod 12:
Návrh školského vzdelávacieho a výchovného programu (.docx), Pedagogicko-organizačné zabezpečenie a materiálno-technické zabezpečenie školského roka 2023/2024 (.docx), Vyhodnotenie koncepčného zámeru (.docx), Návrh na uznesenie – školský vzdelávací a výchovný program (.docx), Návrh na uznesenie – vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy (.docx), Informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu (.docx)
Bod 13:
Návrh na odpredaj pozemku – p. Polaček (.docx)
Bod 14:
Návrh na odpredaj pozemku – Západoslovenská distribučná, a.s. (.docx)
Bod 17:
Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva – 2024 (.docx)
Bod 18: Návrh na zmenu Územného plánu – Miroslav Mikulek s.r.o. (.pdf)
Bod 19:
Žiadosť o platbu – odvoz sute (.pdf)
Bod 20: Opätovná žiadosť o zmenu Územného plánu – Pecho (.pdf), Urbanisticko-architektonická štúdia IBV Dvorníky – Pecho (.pdf)

Pozvánka na Posvätenie adventného venca 2023

Obec Dvorníky a ZO JDS Dvorníky Vás pozýva na Posvätenie adventného venca a slávnostné zapálenie prvej adventnej sviece, ktoré sa uskutoční v nedeľu 3. decembra 2023 o 15:00 pri pomníku.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Dvorníky.

Pozvánka na Súťaž vo varení kapustnice 2023

Ste partia (neobmedzený počet) ľudí, ktorí radi pripravia tú najlepšiu vianočnú kapustnicu v okolí? Príďte predviesť svoje kuchárske umenie v sobotu 9. decembra 2023 od 12:00 do záhrady Kultúrneho domu v Dvorníkoch.

 • Prineste si so sebou dobrú náladu, kotlík a ingrediencie
 • Štartovné 10 EUR – v cene štartovného je voda, drevo, dva bochníky chleba, taniere a lyžičky.
 • Čas na prípravu – 3 hodiny
 • Vyhodnotenie bude prebiehať počas vianočných trhov hneď po skončení súťaže
 • Najlepšie kapustnice budú odmenené vecnými cenami
 • Rezervácie pre súťažný tím nahlásiť na telefónnom čísle +421 94 540 592 do 6.12.2023

Pozvánka na Vianočné trhy a stretnutie s Mikulášom 2023

Obec Dvorníky v spolupráci so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Dvorníkoch a Rodičovským združením pri Základnej škole s Materskou školou Dvorníky Vás srdečne pozývajú na Vianočné trhy, ktoré sa budú konať v sobotu 9. decembra 2023 v záhrade Kultúrneho domu Dvorníky. Program:

 • Od 12:00 do 15:00 – súťaž vo varení kapustnice
 • Od 15:00 – otvorenie vianočných trhov a stánkov s ponukou výrobkov detí a rodičov zo ZŠ s MŠ
 • Od 15:30 – kultúrnospoločenské vystúpenia detí zo ZŠ s MŠ Dvorníky a JDS Dvorníky
 • Od 17:00 – stretnutie s Mikulášom

Počas celého popoludnia bude pre Vás pripravené bohaté občerstvenie. Tešíme sa na Vás!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Dvorníky.

Úradné hodiny Obecného úradu Dvorníky – 22. – 24.11.2023

Obecný úrad Dvorníky oznamuje, že v dňoch 22. – 24. novembra 2023 bude zatvorený. V súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo 0905 251 800.

Zámer obce Dvorníky na prevod majetku – parcela KNC č. 4657

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 11. odst. 2 písm. h) zverejňuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku

a) Predmet:

 • Predávajúci je výlučným vlastníkom, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, nehnuteľnosti – pozemku registra KNC parc. č. 4657 o výmere 52 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec, zapísaného na  liste vlastníctva č. 3942.

b) Spôsob:

 • Na účely prevodu majetku obce podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona o majetku obcí dôvodmi hodnými osobitného zreteľa sú
 • h) ak prevod majetku obce zabezpečí efektívnejšie využívanie verejných rozvodov – elektrickej sústavy, telekomunikačnej, plynovej sústavy, vodovodnej alebo kanalizačnej sústavy,

c) Cena:

 • predajná cena pozemku je stanovená v zmysle Znaleckého posudku č. 50/2023 zo dňa 02. 11. 2023 na 22,66 €/m², celková predajná cena pozemku je vo výške 1.070,00 €.

d) Kupujúci:

 • Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3879/B, Zastúpená: Ing. Xénia Albertová – vedúca riadenia vlastníckych vzťahov na základe poverenia č. 00363-URI-POIN zo dňa 18.09.2020, Jaroslav Klimaj – expert riadenia vlastníckych vzťahov na základe poverenia č. 00363-URI-POIN zo dňa 18.09.2020, IČO: 36 361 518, IČ DPH: SK2022189048, IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826

Zámer obce Dvorníky na prevod majetku – parcela KNC č. 4657 (.pdf)

 

Zámer na prevod majetku priamym predajom – parcely 525/29 a 525/30

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 10. zverejňuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku priamym predajom

a) Predmet:

 • odpredaj parcely č. 535/29 zastavaná plocha vo výmere 29 m² a parcely č. 535/30 zastavaná plocha vo výmere 16 m², ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na Obec Dvorníky.

b) Spôsob:

 • v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 10.

c) Podmienky predaja:

 • predajná cena pozemku je stanovená na základe Znaleckého posudku č. 251/2023 vo výške 594,90 €,
 • pozemok sa odpredá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu,
 • všetky náklady obce spojené s prevodom vlastníctva uhradí kupujúci,
 • záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:
 1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu,
 2. presné vymedzenie pozemku, ktoré je predmetom predaja,
 3. čestné prehlásenie záujemcu o kúpu, že má s obcou Dvorníky usporiadané finančné vzťahy (zaplatenie daní a poplatkov),
 4. vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu.

d) Doručovanie ponúk:

 • lehota na doručovanie cenových ponúk je do 29. 11. 2023 na adresu Obec Dvorníky, 920 56 Dvorníky 428 v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka parc. č. 535/29 a 535/30 neotvárať“ a s uvedením odosielateľa,
 • vyhodnotenie sa uskutoční dňa 30. 11. 2023,
 • v prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky,
 • bližšie informácie ohľadom ponuky budú poskytnuté záujemcom na tel. č. 0905 251 800, alebo osobne u starostu obce Dvorníky,
 • cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Dvorníky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Zámer na prevod majetku priamym predajom – parcely 525/29 a 525/30 (.pdf)