Výstraha pred silným vetrom – 03. – 04.02.2023

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, trvanie 03.02.2023 od 15:00 do 04.02.2023 do 15:00. Odporúčania pri silnom vetre:

 • neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami
 • pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra
 • na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené, plechové a iné predmety
 • vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko
 • zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami a nestabilným prístreškom
 • obmedziť šoférovanie
 • vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese
 • voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť
 • vyhýbať sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, volať tiesňovú linku, ak auto zasiahne strom či konár
 • sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, neskúmať terén.

Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok.

Fašiangový zber použitého kuchynského oleja

Obecný úrad Dvorníky pripomína občanom, že v spolupráci so spoločnosťou MEROCO, a.s. naďalej funguje zber použitého kuchynského oleja. Olej je možné odovzdávať na Obecnom úrade v pondelok a v stredu počas úradných hodín. Za odovzdaný použitý kuchynský olej je možné vybrať si odmenu vo forme octu alebo nového kuchynského oleja.

Pozvánka na Fašiangy 2023

Obec Dvorníky a ZO JDS Dvorníky Vás pozýva na Fašiangovú zábavu, ktorá sa bude konať v sobotu 18. februára 2023 v Kultúrnom dome Dvorníky.

Fašiangový program:

 • 13:00 – Fašiangový sprievod na Posádke
 • 15:00 – Fašiangový sprievod v Dvorníkoch – od Kultúrneho domu cez Malý rad, okolo fary, pomníka cez Varhíd a II. Fundiská do Kultúrneho domu v Dvorníkoch. Maškary sa tešia na fašiangové dobroty, ktoré pripravia občania na trase sprievodu.
 • 17:00 – Fašiangové pásmo “Pochovávanie Basy”
 • 18:00 – 24:00 – voľná zábava

Do tanca i na počúvanie zahrá Pavol Laták. Môžete sa občerstviť a pochutnať si na špecialitách fašiangovej zabíjačky.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Dvorníky.

Africký mor ošípaných – zvyšovanie povedomia verejnosti a chovateľov

V rámci súboru opatrení v súvislosti s predchádzaním zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných africkým morom ošípaných (AMO) Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava zverejňuje odporúčané postupy na zabezpečenie biologickej ochrany chovov ošípaných:

 1. ošípané držať v uzatvorených priestoroch,
 2. nepoužívať vedľajšie živočíšne produkty z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané,
 3. zákaz skrmovania kuchynských odpadov,
 4. zákaz skrmovania zeleného krmiva v oblastiach s potvrdeným výskytom AMO u diviačej zveri,
 5. premiestňovať ošípané len so súhlasom RVPS (potvrdenie dokladov na premiestňovanie ošípaných),
 6. vykonať opatrenia proti vniknutiu diviakov do areálu farmy vrátane registrovaných fariem “D” (dôkladné oplotenie farmy neprekonateľné pre diviačiu zver), prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom,
 7. vykonať opatrenia proti kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami z diviačieho mäsa,
 8. dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – aktivovať dezinfekčné brody pri vstupe na farmu (priestoru ustajnenia v nekomerčných chovoch), evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovaných priestorov (komerčné chovy),
 9. dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovaných priestorov, prezliekanie, dezinfekcia, používaných nástrojov, zákaz vstupu cudzích osôb do priestorov chovu ošípaných (nekomerčné chovy),
 10. skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov,
 11. skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím,
 12. viesť zoznam chovateľov, ktorým boli predané ošípané,
 13. mať vypracovaný a príslušnou RVPS schválený “Plán ochrany chovu pred zavlečením AMO” (komerčné chovy),
 14. vykonávať pravidelnú dezinfekciu dezinsekciu a deratizáciu chovných priestorov,
 15. nakupovať ošípané výhradne od registrovaných chovateľov a mať o tom doklad (nekomerčné chovy),
 16. dodržiavanie povinnosti identifikácie a registrácie chovov ošípaných od 1 kusa chovanej ošípanej,
 17. bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi resp. príslušnej RVPS,
 18. na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR sú pravidelne aktualizované informácie verejnosti prístupné – rubrika: aktuálne informácie AMO.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 17.02.2023

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 17.02.2023 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 09:00:00 hod. do 13:30:00 hod.: POSÁDKA č. 640, 640/VZ, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 660, 661, 674, 675, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

 

PF 2023

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2023 Vám želá starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov obce Dvorníky.

Stránkové hodiny Obecného úradu Dvorníky – Vianoce 2022

Obec Dvorníky oznamuje občanom, že v dňoch 23.12.2022 až 05.01.2023 bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený.

Stránkové hodiny Spoločného obecného úradu Leopoldov – Vianoce 2022

Spoločný obecný úrad Leopoldov oznamuje občanom, že v dňoch 29. a 30. decembra 2022 (štvrtok a piatok) bude SOÚ zatvorený.

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 14.12.2022

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 14. decembra 2022 o 17:00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej a volebnej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Dvorníky 2021/2022.
 6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 08. 09. 2022 do 14.12.2022.
 7. Rozpočtové opatrenia 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/2022.
 8. Návrh VZN č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení.
 9. Návrh VZN č.4/2022, ktorým sa určuje výška príspevku na  úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dvorníky.
 10. Návrh VZN obce Dvorníky č.5/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v materskej škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dvorníky.
 11. Návrh VZN obce Dvorníky č.  6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 12. Návrh VZN obce Dvorníky č.  7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 26/2001 v znení neskorších zmien a doplnkov č. 1 a č. 2/2011 o odpadoch.
 13. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2025.
 14. Návrh rozpočtu Obce Dvorníky na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2025.
 15. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine.
 16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 1. polrok 2023.
 17. Prerokovanie platu starostu.
 18. Rôzne.
 19. Pripomienky a návrhy poslancov.
 20. Návrh uznesenia.
 21. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod 05: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti (.pdf), Návrh rozvoja školy (.pdf), Návrh uznesenia (.pdf)
Bod 06:
Správa Hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti od 08.09.2022 – 14.12.2022 (.odt)
Bod 07:
Príloha RO 22/2022 – Výdavky (.pdf), RO 22/2022 presuny (.doc), Príloha RO 23/2022 – Príjmy (.pdf), Príloha RO 23/2022 – Výdavky (.pdf), RO_Dvorníky 23/2022 PK (.doc), Príloha RO 24/2022 – Príjmy (.pdf) RO_Dvorníky 24/2022 PK (.doc), RO_Dvorníky 25/2022 PK (.doc), Príloha RO 25/2022 – Výdavky (.pdf), Príloha RO 25/2022 – Príjmy (.pdf), Príloha RO 26/2022 – Príjmy (.pdf) RO_Dvorníky 26/2022 PK (.doc), RO 27/2022 (.doc), RO 28/2022, Projekt Pop II (.pdf), Žiadosť o úpravu rozpočtu 2022 – ZŠ (.docx)
Bod 08: Návrh VZN 3/2022 (.docx)
Bod 09:
Návrh VZN 4/2022 (.docx)
Bod 10: Návrh VZN 5/2022 (.docx)
Bod 11:
Návrh VZN 6/2022 (.docx)
Bod 12: Návrh VZN 7/2022 (.docx)
Bod 13: Stanovisko Hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Dvorníky (.docx)
Bod
14: Mat OZ rozpočet 2023 (.pdf), Návrh rozpočtu – príjmy 2023 (.pdf), Návrh rozpočtu príjmy a výdavky ZŠ 2023-2025 podrobný (.pdf), Návrh rozpočtu – výdavky 2023 (.pdf)
Bod 15:
 Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine (.docx), Správa ZR Listina č. 3/2022 (.pdf)
Bod 16: Návrh plánu Hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023 (.pdf)

Referendum 21.01.2023 – doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre hlasovanie v referende, ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2023 je: podatelna@dvorniky.sk

Referendum 21.01.2023 – doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)