Rozpočet obce Dvorníky na rok 2021

Obec Dvorníky zverejňuje príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu obce na rok 2021:

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2021 – príjmy (.pdf)
Rozpočet obce Dvorníky na rok 2021 – výdavky (.pdf)

Rozpočet obce Dvorníky na roky 2020 – 2022

Obec Dvorníky zverejňuje rozpočet obce na roky 2020 – 2022, ktorý bol schválený dňa 11.12.2019 uznesením č. 49/2019.

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2020 (.pdf)

Rozpočet obce Dvorníky na roky 2019 – 2021

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu Rozpočtu obce Dvorníky 2019-2021.

  • v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Dvorníky, 920 56  alebo
  • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Dvorníkoch v úradných hodinách .

Dátum zverejnenia Návrhu rozpočtu 2019-2021:  22.10.2018

Termín na uplatnenie pripomienok: od 22.10.2018 do 01.11.2018

Príjmy obce za roky 2019-2021 + sumár za roky 2016 – 2018 – návrh (.xlsx)
Výdavky obce za roky 2019 – 2021 + sumár za roky 2016 – 2018 – návrh (.xlsx)

Rozpočet príjmov 2019 – 2021 (.pdf)
Rozpočet výdavkov 2019 – 2021 (.pdf)

Rozpočet obce Dvorníky za roky 2018 – 2020 – rekapitulácia

thumbnail of Rozpočet2018 EKM – rekapitulaciaProgramový rozpočet

thumbnail of Rozpočet2018 EKM

 Rozpočet príjmov za vybrané obdobie

thumbnail of Príjmy 2018 schválenieRozpočet výdavkov za vybrané obdobie

thumbnail of výdavky 2018 na schválenie