Zmluvy 2022

Displaying 1 - 50 of 142

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Fénnix, s. r. o.-01.03.202404.03.202405.03.2024Zmluva o manažmente projektuManažment projektu - Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov-20240304123140.pdf
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamVP/24/06468/00114.02.202404.03.202405.03.2024Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie Používateľovi25,2020240304104547.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.231953-2018200039-ZoVP-KZ_P_TS08.01.202429.01.202430.01.2024Kúpna zmluva a dohoda o prevzatí záväzkuPredávajúci touto zmluvou pozemok predáva a kupujúci pozemok kupuje do svojho výlučného vlastníctva1070Kupna-zmluva-a-dohoda-o-prevzati-zavazku.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.231976-2313200027-BKPV-VB08.01.202429.01.202430.01.2024Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzkuZriadenie vecných bremien in personam, predmetom ktorých je povinnosť povinného strpieť na časi Zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v GP ako koridor vecných bremien: zriadenie a uloženie Elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úprvy Elektroenergetických zariadní a cih odstránenie,105Kupna-zmluva-o-zriadeni-vecnych-bremien-a-prevzati-zavazku.pdf
Obec Dvorníky-22.11.202325.01.202426.01.2024Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
JURA audit, s. r. o.-12.12.202325.01.202426.01.2024Zmluva o poskytnutí audítorských služiebAudit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy, overenie iných skutočností1200,-- bez DPHzmluva-o-audite-2024.pdf
Centrum voľného času Dúha-12.01.202424.01.202425.01.2024Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024poskytnutie finančných prostriedkov84520240124120437.pdf
Obec Dvorníky1/202321.12.202323.01.202424.01.2024Nájomná zmluvaNájom bytu uvedeného v článku III.-778-A-Minarovic-12023.pdf
Dasara s. r. o.1/2022/DV31.12.202319.01.202420.01.2024Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2022/DVzmena v článku III. a v bode 1-DASARADodatok_.pdf
Obec Dvorníky-16.01.202419.01.202420.01.2024Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam parc. č. 535/29,30-KZ-Polacek.pdf
Rimskokatolícka cirkev farnosť Dvorníky02/202418.01.202419.01.202420.01.2024Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dvorníky č. 02/2024poskytnutie finančných prostriedkov6992,--ZMLUVA-022024-O-POSKYTNUTI-DOTACIE-JDS-Dvorniky.pdf
ZO JDS Dvorníky01/202415.01.202419.01.202420.01.2024Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dvorníky č. 01/2024poskytnutie finančných prostriedkov2500,--ZMLUVA-012024-O-POSKYTNUTI-DOTACIE-JDS-Dvorniky.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.23/R13200/004-PPB20.12.202319.01.202420.01.2024Kúpna zmluvapredaj a kúpa - podperné body elektrického vedenia nízkeho napútia-Kupna-zmluva-Zapadoslov-distrib.-stlpy.pdf
Obec Dvorníky3,4/202321.12.202316.01.202417.01.2024Nájomná zmluvaNájom bytu uvedeného v článku III.-
ELEKOSZ-O/2024/TZKO/40828.12.202310.01.202411.01.2024Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému zruženého nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkovprevádzkovanie funkčného systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov pochádzajúcich z triedeného zberu KO v obci-20240110115300.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.8/200808.01.202409.01.202410.01.2024Dodatok č. 13 k Zmluve č. 8/2008 o dielo uzavretej podľa par. 536 a nasl. obchodného zákonníkyBod A v prílohe 1 k Zmluve sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením-20240109151547.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.101/200927.12.202309.01.202410.01.2024Dodatok č. 7 k zmluve č. 101/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých SadochZnenie čl. III. Druhy odpadov a cen z aich zneškodnenie, bod 1 bude znieť-20240109151515.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.K55002480720.12.202309.01.202410.01.2024Moje podnikanie poistná zmluvaHnuteľné veci z toho umelecké predmety, cennosti v trezore a hotovosť počas prepravy, veci zamestnancov, budova1085,17CEAApp.pdf
Obec Dvorníky2, 5, 6, 7/202321.12.202308.01.202409.01.2024Nájomná zmluvaNájom bytu uvedeného v článku III.-
ZSE Energia, a.s.5100010734/R23/202408.12.202327.12.202328.12.2023Zmluva o združenej dodáve elektrinyZáväzok dodávateľa v zmuvnom odbodý dodávať do odberných miest elektrinu-Zmluva-ZSE-na-rok-2024.pdf
Obec Dvorníky-11.12.202311.12.202312.12.2023Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam parc. č. 1818/13321.000,--Kupna-zmluva-Bojnansky.pdf
Obec Bojničky-30.11.202330.11.202301.11.2023Dodatok č. 8 k Zmluve o spolupráciposkytnutie finančných prostriedkov52020231130152340.pdf
Obec Dvorníky-10.11.202310.11.202311.11.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Obec Dvorníky-10.11.202310.11.202311.11.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Obec Dvorníky-06.10.202310.10.202311.10.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Obec Dvorníky-06.10.202310.10.202311.10.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
RVS GROUP SLOVENSKO a. s.-02.10.202303.10.202304.10.2023Zmluva o výkone činnosti odborne spôsobilej osobyVýkon činností odborne spôsobilej osoby pri prevádzkovaní VV a VK30020231003153014.pdf
Roľnícka a obchodná spoločnosť, a. s.31450/201322.09.202303.10.202304.10.2023Dodatok č. 2 k NZ č. 31450/2013odplata za nájom2317,6920231003152206.pdf
ZSE Energia, a.s.941051118825.07.202319.09.202320.09.2023Zmluva o združenej dodáve elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnostizáväzok dodávat elektrinu-20230919143315.pdf
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikySITB-OO2-2023/001174-03204.09.202307.09.202308.09.2023Darovacia zmluvaHnuteľný majetok v správe Ministerstva vnútra-Object20230830104347617_0.pdf
Orange Slovensko, a. s.05542604.07.202307.09.202308.09.2023Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služiebdohoda strán na aktivácii účastníckeho programu-
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republikyIROP-Z302091DIB5-91-10824.08.202324.08.202325.08.2023Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuPoskytnutie NFP na Relizáciu aktivít Pjojektu - riešenie migračných výzie v obci Dvorníky2600COO.2312.102.2.12731364-zmluva.pdf
Obec Dvorníky-23.08.202324.08.202325.08.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Dobrovoľný hasičský zbor Dvorníky-15.08.202316.08.202317.08.2023Darovacia zmluvabezodplatný prevod motorového vozidla FORD Transit5500,--Darovacia-zmluva-upravena.pdf
PENTIMEX, s. r. o.25/202304.08.202308.08.202309.08.2023Kúpna zmluvaDodávka tovaru - mostová váha Premova PM9/30 t13728,--20230808152151.pdf
Agra, s. r. o.-03.08.202303.08.202304.08.2023Kúpna zmluvaTechnické vybavenie pre projekt "Zberný dvor Dvorníky"147.393,6020230803102957.pdf
Ferona Slovaka, a.s.68242221.07.202328.07.202329.07.2023Kúpna zmluvaU profil2178,0420230728121906.pdf
Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany-03.03.202325.07.202326.07.2023Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku Slobody zvieratZmena ustanovenia v čl. 4-20230725142543.pdf
Obec Dvorníky-13.07.202319.07.202320.07.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
osobnyudaj.sk, s. r. o.-08.06.202314.06.202315.06.2023Dodatok k zmluve č. ZO/2018A9862-1 o zabezpečení výkonu činosti zodpovednej osobyOdplata za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby67,2020230614090113.pdf
EuroDent s. r. o.1/2023/DV01.06.202308.06.202309.06.2023Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom priestorov nachádzajúcich sa v k. ú . Dvorníky súp. č. 6-Zmluva_o_najme_nebyt._priestorov12023DV.pdf
UNICO Invest SK s. r. o.-05.06.202306.06.202307.06.2023Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvyprevod stavebného objektu do výlučného vlastníctva nadobúdateľa - časť miestnej obslužnej komunikácie-20230606164124.pdf
Obec Dvorníky-01.06.202301.06.202302.06.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA1.pdf
Obec Dvorníky-31.05.202301.06.202302.06.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Obec Dvorníky-02.05.202304.05.202305.05.2023Kúpna zmluvakúpa motorového vozidla150KPZ-Skoda-Felicia-medzi-Obcou-a-FO.pdf
Obec Dvorníky-02.05.202303.05.202304.05.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Obec Dvorníky-02.05.202303.05.202304.05.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Dobrovoľná požiarna ochrana SR52301627.04.202328.04.202329.04.2023Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRzáväzok pokytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu5000,0020230428121710.pdf
3W Slovakia, s. r. o.-12.04.202313.04.202314.04.2023Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulýchautomatizované zverejňovanie nájomných zmlúv na portál www.virtualnycintorin.sk22,50 bez DPH za rok20230413121621.pdf
Slovenská pošta, a. s.-30.03.202304.04.202305.04.2023Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorovV článku III. sa ruší znenie bodu č. 4 a nahrádza sa novým znením-20230404121656.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy