Zmluvy 2022

Počet záznamov: 1 - 26 z 26

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Obec Dvorníky-17.06.202220.06.202221.06.2022Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia1.pdf
Obec Dvorníky-17.06.202220.06.202221.06.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA1.pdf
Algeco, s. r. o. - organizačná zložkaNZ_T20206123.05.202215.06.202216.06.2022Nájomná zmluvaprenájom mobilných kontajnerov1393,3020220615154205.pdf
Simona Ambus Lelkesová DiS.art.008202205.06.202206.06.202207.06.2022Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu práckultúrny program v obci Dvorníky dňa 5.6.2022550Den-rodiny.pdf
Obec Dvorníky-30.05.202201.06.202202.06.2022Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Obec Dvorníky-30.05.202201.06.202202.06.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyOPKZP-PO1-SC111-2017-33/55/26812.05.202225.05.202226.05.2022Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-33/55/268Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky334 409,71 €Ministerstvo-ZP-SR-blankozmenka.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.12218550527.04.202217.05.202218.05.2022Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZáväzok prevádzkovateľa zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v zmluve213,30Zapadoslovenska-distribucna-zmluva-o-pripojeni.pdf
Dobrovoľná požiarna ochrana SR52202003.05.202212.05.202213.05.2022Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu5000,00Zmluva-c.-522-020.pdf
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamVP/22/06468/00227.04.202212.05.202213.05.2022Hromadná licenčná zmluvaudelenie súhlasu s použitím hudobnej produkcie80,40LicencnaZmluva-Navrh_podujatie_c_VP-22-06468-002-SOZA.pdf
Mária Bučková-01.04.202227.04.202228.04.2022Zmluva o dieloTV natáčanie Rande s Heligonicou840zmluva-o-dielo-Dvorniky.pdf
Obec Dvorníky-25.04.202227.04.202228.04.2022Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Obec Dvorníky-25.04.202227.04.202228.04.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
JURA audit, s. r. o.-12.11.202111.02.202212.02.2022Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2021, overenie výročnej správy za rok 2021, audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021, overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 20211200,--JURA-audit-s.-r.-o.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.220073-L13.0319.20.0001-ZBZ_KZ22.03.202222.03.202223.03.2022Zmluva o budúcej kúpnej zmluveBudúci predávajúci sa zaväzuje, že do 15 kalendárnych dní odo dňa obdržania písomnej výzvy budúceho kupujúceho uzavrie s Budúcim kupujúcim kúpnu zmluvu28 €/ 1m2Zmluva-c.-220073L13.0319.20.0001ZBZ_KZ.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.220072-L13.0319.20.0001-ZBZ_VB22.03.202222.03.202223.03.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremienBudúci povinný sa zaväzuje, že do 15 kalendárnych dní odo dňa obdržania písomnej výzvy Budúceho oprávneného doručenej Budúcemu povinnému v lehote uvedenej v čl. 4 tejto zmluvy, uzavrie s Budúcim oprávneným zmluvu o zriadení vecných bremien8,50/m2Zmluva-c.-220072L13.0319.20.0001ZBZ_VB.pdf
Mesto Sereď245/202211.03.202221.03.202222.03.2022Zmluva o poskytnutí finančných prostriedko na záujmové vzdelávanie detíPoskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s TP13020220321085054.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.2218200003-PVO25.02.202207.03.202208.03.2022Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadeniaVymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri realizácii preložky verejného osvetlenia a vedenia verejného osvetlenia-20220307123054.pdf
Mellisa, s. r. o.-08.02.202223.02.202224.02.2022Dodatok č. 6 k Zmluve č. 5/2008Zmena zálohových platieb96,--MellisaDodatok-o.pdf
Čačková Katarína – HAIR SALÓN KATARÍNA-08.02.202223.02.202224.02.2022Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2/2020/DVZmena zálohových platieb63,--CackovaDodatok-o.pdf
Vargová Alexandra – BEAUTY ŠTÚDIO ALEXANDRA-08.02.202223.02.202224.02.2022Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/2020/DVZmena zálohových platieb63,--Vargova-Dodatok-o.pdf
Ivana Dolnáková-08.02.202223.02.202224.02.2022Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1/2019/DVZmena zálohových platieb120,--Dolnakova-Dodatok-o.pdf
Jana Rakovnická-09.02.202223.02.202224.02.2022Dodatok č. 9 k Zmluve č. 4/2008Zmena zálohových platieb40Dodatok-c.-9-Rakov.pdf
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorskýDV/220646808.12.202104.02.202205.02.2022Dohoda o urovnaníVysporiadanie nárokov SOZA v súvislosti s použitím chránených hudobných diel380,64Soza.pdf
Centrum voľného času Dúha-27.01.202202.02.202203.02.2022Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022Poskytnutie finančných prostriedkov na členov CVČ45520220202135040.pdf
Obec Bojničky-16.12.202124.01.202225.01.2022Dodatok č. 7 k Zmluve o spolupráciPoskytnutie finančných prostriedkov na členov CVČ650,--20220124112257.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy