VZN 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Obec Dvorníky , Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g)  zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dvorníky.

thumbnail of VZN Dane 2012

VZN 1/2021 – Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dvorníky

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v súlade s §11 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení) a §9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o majetku obcí) a Štatútu obce Dvorníky vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky č. 1/2012 – Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dvorníky.

VZN č. 1/2012 – Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dvorníky (.pdf)