Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 01.08.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 01.08.2017. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Realizácia projektu „Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Dvorníky“.
 5. Realizácia projektu „Rekonštrukcia a modernizácia stavby hasičskej zbrojice“.
 6. Návrh na úpravu rozpočtu.
 7. Rôzne
 8. Pripomienky a návrhy poslancov
 9. Návrh uznesenia
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 01.08.2017 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 27.06.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.06.2017. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Predloženie záverečného účtu, výročnej správy, správy audítora a stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2016.
 5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
 6. Rôzne
 7. Pripomienky a návrhy poslancov
 8. Návrh uznesenia
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2017 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 04.05.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 04.05.2017. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Vyhodnotenie rozpočtu za I. štvrťrok 2017.
 5. VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov.
 6. Informácia k príprave osláv výročia obce.
 7. Rôzne
 8. Pripomienky a návrhy poslancov
 9. Návrh uznesenia
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 04.05.2017 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 28.02.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.02.2017. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovaniaOZ.
 4. VZN č. 1/2017, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec Dvorníky.
 5. Spáva riaditeľky ZŠ s MŠ k výchovno-vyučovaciemu procesu.
 6. Informácia k príprave 770. výročia obce.
 7. Rôzne
 8. Pripomienky a návrhy poslancov
 9. Návrh uznesenia
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.02.2017 (.pdf)