Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 41 - 60 z 399

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRIROP-Z-302021J270-222-1318.09.201825.09.201826.09.2018Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302021J270-222-13úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu49 288,20 €Zmluva-o-poskytnutĂ­-NFP-IROP-Z-302021J270-222-13-text.pdf
regionPress, s. r. o.96118018815.08.201816.08.201817.08.2018Zmluva o inzerciiZverejnenie inzerátu v Hlohovecko-Sereďsko96,--Zmluva_o_inzercii.pdf
Cesty, s. r. o.-14.08.201814.08.201815.08.2018Zmluva o dieloProjektová dokumentácia a uskutočnenie prác - Chodník pri ceste III. triedy č. 1313, Dvorníky198 700Zmluva-o-dielo-chodník.pdf
Slovak Telekom, a.s.991864340508.08.201808.08.201809.08.2018Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebverejná telefónna služba, magio Internet-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_služieb_1-131686191661.pdf
Slovak Telekom, a.s.991864309608.08.201808.08.201809.08.2018Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebverejná telefónna služba, magio Internet-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_služieb_1-131686614828.pdf
Ing. Jozef Adamkovič-12.06.201813.06.201814.06.2018Zmluva o poskytnutí audítorských služiebAudit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2018, konsolidovanej účtovnej závierky, súladu konsolidovanej výročnej správy s auditovanou konsolidovanou UZ2500,00Zmluva_o_poskytovani_auditorskych_sluzieb.pdf
Dobrovoľná požiarna ochrana SR58 10012.06.201812.06.201813.06.2018Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republikyZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu5000,--Zmluva_c_58100_o_poskyt_dotacie_DPOSR.pdf
Bezpečnostný technik a technik PO-22.05.201822.05.201823.05.2018Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomÚprava a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov sprostredkovateľom-Zmluva_o_spracuvani_osobnych_udajov_sprostredkovatelom.pdf
osobnyudaj.sk, s. r. o.ZO/2018A9862-121.05.201821.05.201822.05.2018Zmluva č.ZO/2018A9862-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osobyÚprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov58,80/mesačneZmluva_c_ZO2018A9862-1_o_zabezpeceni_vykonu_cinnosti_zodpovedne.pdf
Slovenská republika Ministerstvo vnútra SR-17.05.201817.05.201818.05.2018Dodatok č. 2 k zmluve č. CO-22/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátuVýpožička hnuteľného majetku332,90Dodatok_c_2_k_zmluve_č_CO-222008_o_vypozicke_hnutelneho_majetku.pdf
regionPress, s. r. o.96118011903.05.201803.05.201804.05.2018Zmluva o inzerciiZverejnenie inzerátu v Hlohovecko-Sereďsko126Zmluva-o-inzercii.pdf
3MH, s.r.o.-04.04.201804.04.201805.04.2018Zmluva o poskytovaní služiebAktualizácia www stránky-Zmluva-o-poskytovaní-služieb-Dvorniky.pdf
Obec Dvorníky-26.03.201827.03.201828.03.2018Kúpna zmluva podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom zneníPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vedeného na liste vlastníctva č. 18001296KZ-Peter-Úradniček-a-Zuzana-2018.pdf
Obec Dvorníky-26.03.201827.03.201828.03.2018Kúpna zmluva podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom zneníPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vedeného na liste vlastníctva č. 1800732KZ-Marek-Teško-2018.pdf
PROUNION, a.s.-19.03.201819.03.201820.03.2018Zmluva o poskytnutí služieb na poradenstvo, vypracovanie žiadosti o dotáciu a externý manažment projektu finfncovaného z MV SRZáväzok poskytovateľa vypracovať Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018800,--Zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_Prounion.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-01.02.201812.03.201813.03.2018Dodatok č. 6 k zmluve č. 8/2008 o dielo uzavretej podľa par. 536 a nasl.obchodného zákonníkaZmena - bod B) v prílohe 1 k Zmluve sa ruší a nahrádza sa novým bodom-Dodatok_c_6_k_Zmluve_c_82008.pdf
NATUR-PACK, a. s.-29.12.201706.03.201807.03.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovZrušenie článku 4.3 Zmluvy a nahradenie novým znením-Dodatok_c_1_k_Zmluve_o_zabezpeceni_systemu_zdruzeneho_nakladani.pdf
Fénnix, s. r. o.-02.03.201802.03.201803.03.2018Zmluva o manažmente projektuZáväzok zhotoviteľa odplatne pre objednávateľa zabezpečiť a vykonať v súvislosti s pojektom manažment projektu1200,--Zmluva_o_manazmente_projektu_NFP.pdf
Národná diaľničná spoločnosť4005248002116.02.201816.02.201819.02.2018Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýtaelektronický výber mýta0Zmluva_o_uzivani_vymedzenych_usekov_ciest.pdf
SkyToll, a. s.4005248002216.02.201816.02.201819.02.2018Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýtamýto0Zmluva_o_poskytnuti_Palubnej_jednotky.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy