Návrh územného plánu

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 1:

Dvorníky – Územný plán Zmeny a Doplnky – prílona VZN 1 – Záväzná časť

VZN 2/2016 – Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 1 (.docx)

VZN 2/2016 – Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 1 – Návrh 4 (.docx)

VZN 2/2016 – Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 1 – Návrh (.docx)

VZN 2/2016 – Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 1 – Grafická časť (.jpg)

VZN 2/2016 o záväznej časti územného plánu obce

Obec Dvorníky podľa § 27 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č 2/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 1“:

VZN č.2/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 1“ (.pdf)

VZN č. 2/2016 – Príloha č. 1 – Záväzná časť (.pdf)

VZN 2/2016 – Územný plán obce Dvorníky – zmeny a doplnky č. 1 – komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (.jpg)