Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Pavlík

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Dušan Pavlík, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: spisová značka – 17 Csp/74/2020-107

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 01. 03. 2021 do 15. 03. 2021).

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Pavlík (.pdf)

Evidencia štandardov pitnej vody – Rok 2020

Obec Dvorníky zverejňuje štandardy kvality pitnej vody a štandardy kvality odpadovej vody za obdobie 01.01.2020 – 31.12.2020.

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda – pitná (.pdf)

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda – odpadová (.pdf)