Zber plastov – 25.06.2021

Obec Dvorníky oznamuje, že v piatok 25. júna 2021 sa v našej obci uskutoční zber plastov. Vrecia s plastovými fľašami treba v piatok vyložiť na ulicu.

Otváracie hodiny Pošty Dvorníky – 24.06.2021

Pošta Dvorníky nad Váhom oznamuje, že bude dňa 24. 06. 2021 z prevádzkových dôvodov poskytovať služby verejnosti iba v čase od 7:30 – 11:00 hod. Počas obmedzenia pošty Vám podaj zásielok zrealizuje Pošta Bojničky. Ďakujeme za porozumenie.

Verejná vyhláška – Platnosť zásad umiestnenia nových pozemkov – Lokalita Pod Ráblom

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 5 ods.4 zákona č. 330/1991 Zb. O pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb. “) oznamuje účastníkom konania, že Zásady umiestnenia pozemkov Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom, ktoré boli zverejnené verejnou vyhláškou vydanou Okresným úradom Trnava, pozemkovým a lesným odborom OU-TT-PLO-2021/001059-169 zo dňa 08.04.2021 vyhlasuje podľa § 11 ods. 23 zákona za platné.

Verejná vyhláška – Oznámenie platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom (.pdf)