VZN č. 1/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

Obec Dvorníky, Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2, § 4, § 29, § 43 , § 51, § 59, § 76 a § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dvorníky č. 1/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a spôsobe triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dvorníky.

VZN 1/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (.pdf)

Príloha č. 1 k VZN 1/2021 – Čestné prehlásenie (.docx)