Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Erik Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – PSS

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 23.06.2021

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch,  ktoré sa uskutoční 23.06.2021 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Prístavba k budove Materskej školy Dvorníky – financovanie, rekonštrukcia triedy v ZŠ na triedu predškolákov MŠ.
 5. Schválenie počtu žiakov a tried ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 2021/2022.
 6. Správa HK o kontrolnej činnosti za obdobie od 22. 04. 2021 do 23. 06. 2021.
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dvorníky na 2. polrok 2021
 8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2020.
 9. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2020.
 10. Informácia o havarijnom stave ČOV a kanalizácia Dvorníky.
 11. Rozpočtové opatrenia 4/2021.
 12. Rozpočtové opatrenie 5/2021.
 13. Návrh VZN obce Dvorníky č. 1/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.
 14. Zriadenie vecného bremena na pozemkoch obce parc. č. 312/4 a 540/5 v prospech Západoslovenská distribučná, a. s.
 15. Súhlas na odkúpenie časti pozemku parc. č. 535/1 a na zriadenie vecného bremena parc. č. 1820/1 pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby: TA_Dvorníky VNK, TS 0028-009, TS, NNK.
 16. Ponuka služieb inteligentných plnoautomatizovaných bezkontaktných výdajných miest, tzv. Penguin boxov.
 17. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc č. 535/3.
 18. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 535/13.
 19. Rôzne.
 20. Pripomienky a návrhy poslancov.
 21. Návrh uznesenia.
 22. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 22.04.2021 (.odt)
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2020 (.pdf)
Návrh správy o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky – 1. polrok 2021 (.odt)
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2021 (.pdf)
Návrh záverečného účtu obce Dvorníky a rozpočtového hospodárenia za rok 2020 (.pdf)
Hodnotenie programového rozpočtu obce Dvorníky za rok 2020 (.pdf)
Príloha – Rozpočtové opatrenie č. 2021/4 –  príjmy (.pdf)
Príloha – Rozpočtové opatrenie č. 2021/4 – výdavky (.pdf)
Cenová ponuka – Komplexná rekonštrukcia čerpacích staníc – ČOV Dvorníky (.pdf)
Cenová ponuka – Kompletná rekonštrukcia čerpacích staníc – materiál (.pdf)

D2.2 Situácia ČOV-VýKRES (.pdf)
D2.6 ZOCOVaPB-Podorys-Model (.pdf)
D2.7 ZOCOVaPB-RezAA-Model (.pdf)
Lávka nad DN-Model  Ukludnovaci valec-Model (.pdf)

Prístavba k budove Materskej školy Dvorníky – financovanie, rekonštrukcia triedy v ZŠ na triedu predškolákov MŠ (.pdf)
Návrh na schválenie počtu žiakov a tried ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 2021/2022 (.pdf)