Opätovné zverejnenie zámeru – IBV Dvorníky Pod Ráblom I

Opätovné zverejnenie zámeru podľa §22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zámer “IBV Dvorníky Pod Ráblom I” je možné nájsť na stránke Ministerstva životného prostredia SR – http://www.enviroportal.sk

Opätovné zverejnenie zámeru – IBV Dvorníky Pod Ráblom I – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – oznámenie o vstupe – Zelená dolina, s.r.o.

Oznámenie o vstupe – spoločnosť Zelená dolina, s.r.o. – v súlade s Rámcovou dohodou č. 722/2021 zo dňa 01.01.2022 uzatvorenou medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie a výkon činností v energetike, najmä však na distribúciu elektriny ako objednávateľom a spoločnosťou ALTA- PJ, s. r. o., so sídlom Robotnícka 63, 90501 Senica, IČO: 36 223 646 ako zhotoviteľom a našou spoločnosťou ako schváleným subdodávateľom pre výkon orezov a výrubov kríkov, stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť NN vedení si Vás dovoľujeme osloviť v súlade s §11 ods. 1 písm. b ) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike s výzvou na odstránenie resp. okliesnenie stromov, drevín resp. iných porastov, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo Vašom vlastníctve a ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Nad pozemkami vo Vašom vlastníctve v obci v rámci katastrálnych území vo Vašej správe sa nachádza nízkonapäťové vedenie v správe Západoslovenskej distribučnej, a. s. Jedná sa o údržbu vzdušného vedenia, podperných bodov, transformátorových staníc, domových prípojok a príslušenstva NN vedenia.

V prípade ak stromy, dreviny resp. iné porasty nebudú do termínu začatia prác odstránené resp. okliesnené vlastníkmi, v súlade s §11 ods. 3 zákona o energetike v platnom znení Vám týmto listom oznamujeme, že máme právo na dobu nevyhnutnú na odstránenie a/alebo okliesnenie týchto stromov alebo iných porastov vstúpiť na dotknuté pozemky. Odstránenie/okliesnenie týchto porastov prosím hláste priamo na adrese Západoslovenskej distribučnej, a.s. .

Termín začatia prác je naplánovaný podľa potreby Západoslovenskej distribučnej, a. s.

Zároveň Vás prosíme o oznámenie, či ako vlastník drevnej hmoty, ktorá bude orezaná, máte o ňu záujem a viete ju ako Vaše vlastníctvo zhodnotiť. V opačnom prípade táto bude po orezaní odvezená a spracovaná v súlade so zákonom o odpadoch.
Vopred sa ospravedlňujeme za dočasné obmedzenie a ďakujeme za trpezlivosť a Vašu súčinnosť.

Toto oznámenie sa účastníkom konania oznamuje verejnou vyhláškou a bude po dobu 30 dní vyvesené na úradnej tabuli obce Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Viktória Lazová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Viktória Lazová, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: spisová značka – 186EX 425/2022-3, 186EX419/2020-114,116

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 06. 07. 2022 do 20. 07. 2022).

Oznámenie o uložení písomnosti – Viktória Lazová (.pdf)