Oznámenie o uložení písomnosti – Vít Kaduc

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Vít Kaduc, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 31. 08. 2022 do 17. 09. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vít Kaduc (.pdf)

Farské oznamy od 29. augusta do 4. septembra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 29. augusta do 4. septembra 2022.

Čítať ďalej

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu o zabezpečení stravovania

Obec Dvorníky zverejňuje Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu o zabezpečení stravovania.

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu o zabezpečení stravovania (.pdf)

Vatra SNP 2022

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 07.09.2022

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční 07.09.2022 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 23. 06. 2022 do 07.09.2022.
 6. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorníky za rok 2021.
 7. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke.
 8. Monitorovacia správa k 30. 06. 2022.
 9. Rozpočtové opatrenia 15, 16, 17, 18, 19/2022.
 10. Dofinancovanie ZŠ s MŠ.
 11. Návrh VZN č. 1/2022, ktorým ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1992 na ochranu životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu obecného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Obce Dvorníky a časti Posádka.
 12. Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni.
 13. Podmienky obchodnej verejnej súťaže – prenájom siete obecného rozhlasu a kamerového systému v obci Dvorníky a zriadenie komisie na vyhodnotenie OVS.
 14. Prezentácia zámeru SPP – veterný park Dvorníky.
 15. Petícia za odstránenie nežiadúceho stavu povrchu štátnej cesty 507 v obci Dvorníky.
 16. Žiadosti o odpredaj pozemkov.
 17. Rôzne.
 18. Pripomienky a návrhy poslancov.
 19. Návrh uznesenia.
 20. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod č. 06: Konsolidovaná výročná správa za rok 2021 (.pdf)
Bod č.
07: Správa audítora – IUZ 2021 (.pdf), Správa audítora – KUZ 2021 (.pdf), Návrh uznesenia – Správy audítora (.docx)
Bod č. 08:
Monitorovacia správa k 30.06.2022 (.pdf)
Bod č. 09:
RO 15/2022 (.doc), Príloha RO 15/2022 – Príjmy (.pdf), Príloha RO 15/2022 – Výdavky (.pdf), RO 16/2022 (.doc), Príloha RO 16/2022 – Výdavky (.pdf), RO 17/2022 (.doc), Príloha RO 17/2022 – Príjmy (.pdf), RO Dvorníky 18/2022 (.doc), RO Dvorníky 19/2022 (.doc)
Bod č. 10:
Žiadosť o dofinancovanie – Energie a Originálne kompetencie (.pdf), Žiadosť o dofinancovanie – osobné náklady (.pdf), Žiadosť o dofinancovanie ŠKD (.pdf), RO 20/2022 (.doc)
Bod č. 11:
Zrušenie VZN č. 3/1992 (.docx),
Bod č. 12:
Návrh VZN č. 2/2022 (.docx)
Bod č. 13: Podmienky obchodnej verejnej súťaže – prenájom siete obecného rozhlasu a kamerového systému (.docx)
Bod č. 14:
Zámer – veterný park Dvorníky (.docx)
Bod č. 15: Petícia za odstránenie nežiaduceho stavu povrchu štátnej cesty 507 (.docx), Riešenie stavebno-technického stavu cesty II/507 (.pdf)
Bod č. 16: Návrh uznesenia – žiadosti o odpredaj pozemkov (.docx)
Bod č. 17: Ľuboš Kubišta – žiadosť o zriadenie vecného bremena (.pdf)

 

Oznámenie o uložení písomnosti – Jozefína Volková

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Jozefína Volková, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 26. 08. 2022 do 12. 09. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Jozefína Volková (.pdf)

Pozvánka na Vatru SNP 2022

ZO JDS Dvorníky a Obecný úrad Dvorníky Vás pozývajú na posedenie pri vatre pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania. Podujatie sa uskutoční v sobotu 27. augusta 2022 od 18:00 hod. v záhrade Kultúrneho domu Dvorníky.

Do tanca a na počúvanie budú hrať DJ Tóno a Tomáš. Tak ako každý rok si na občerstvenie budete môcť zakúpiť cigánsku, pivo, kofolu a rôzne ďalšie alko aj nealko nápoje.

Všetkých srdečne pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach Obce Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Viktória Lazová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Viktória Lazová, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: spisová značka – 186EX 568/22-5

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 24. 08. 2022 do 07. 09. 2022).

Oznámenie o uložení písomnosti – Viktória Lazová (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Anton Pavlík, Margita Kosíková

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Anton Pavlík, 920 56 Dvorníky, Margita Kosíková, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 25. 08. 2022 do 11. 09. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Anton Pavlík, Margita Kosíková (.pdf)

Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni

Obec Dvorníky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni.

Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni (.pdf)