Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 07.09.2022

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční 07.09.2022 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 23. 06. 2022 do 07.09.2022.
 6. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorníky za rok 2021.
 7. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke.
 8. Monitorovacia správa k 30. 06. 2022.
 9. Rozpočtové opatrenia 15, 16, 17, 18, 19/2022.
 10. Dofinancovanie ZŠ s MŠ.
 11. Návrh VZN č. 1/2022, ktorým ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1992 na ochranu životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu obecného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Obce Dvorníky a časti Posádka.
 12. Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni.
 13. Podmienky obchodnej verejnej súťaže – prenájom siete obecného rozhlasu a kamerového systému v obci Dvorníky a zriadenie komisie na vyhodnotenie OVS.
 14. Prezentácia zámeru SPP – veterný park Dvorníky.
 15. Petícia za odstránenie nežiadúceho stavu povrchu štátnej cesty 507 v obci Dvorníky.
 16. Žiadosti o odpredaj pozemkov.
 17. Rôzne.
 18. Pripomienky a návrhy poslancov.
 19. Návrh uznesenia.
 20. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod č. 06: Konsolidovaná výročná správa za rok 2021 (.pdf)
Bod č.
07: Správa audítora – IUZ 2021 (.pdf), Správa audítora – KUZ 2021 (.pdf), Návrh uznesenia – Správy audítora (.docx)
Bod č. 08:
Monitorovacia správa k 30.06.2022 (.pdf)
Bod č. 09:
RO 15/2022 (.doc), Príloha RO 15/2022 – Príjmy (.pdf), Príloha RO 15/2022 – Výdavky (.pdf), RO 16/2022 (.doc), Príloha RO 16/2022 – Výdavky (.pdf), RO 17/2022 (.doc), Príloha RO 17/2022 – Príjmy (.pdf), RO Dvorníky 18/2022 (.doc), RO Dvorníky 19/2022 (.doc)
Bod č. 10:
Žiadosť o dofinancovanie – Energie a Originálne kompetencie (.pdf), Žiadosť o dofinancovanie – osobné náklady (.pdf), Žiadosť o dofinancovanie ŠKD (.pdf), RO 20/2022 (.doc)
Bod č. 11:
Zrušenie VZN č. 3/1992 (.docx),
Bod č. 12:
Návrh VZN č. 2/2022 (.docx)
Bod č. 13: Podmienky obchodnej verejnej súťaže – prenájom siete obecného rozhlasu a kamerového systému (.docx)
Bod č. 14:
Zámer – veterný park Dvorníky (.docx)
Bod č. 15: Petícia za odstránenie nežiaduceho stavu povrchu štátnej cesty 507 (.docx), Riešenie stavebno-technického stavu cesty II/507 (.pdf)
Bod č. 16: Návrh uznesenia – žiadosti o odpredaj pozemkov (.docx)
Bod č. 17: Ľuboš Kubišta – žiadosť o zriadenie vecného bremena (.pdf)