Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Repiský

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Dušan Repiský, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 07. 10. 2022 do 24. 10. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Repiský (.pdf)

Správne konanie – výrub drevín – Monika Hrušovská-Polášová

Obec Dvorníky ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a ako správny orgán podľa § 64 ods. 1 písm. e, a podľa § 69 písm. a),d),e) zákona č.543/202 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OP a K“), v súlade § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) a § 82 ods. 7 zákona o OP a K na základe žiadosti Mgr. Monika Hrušovská-Polášová, Dvorníky 169, 920 56 Dvorníky, podanej správnemu orgánu dňa 23.09.2022
oznamuje začatie správneho konania č. 791/2022 – PH vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 542/2002 Z. z. o OP a K. Žiadosť sa týka 2 ks drevín, rastúcich v zastavanom území obce na pozemku reg. „C“ – zastavaná plocha a nádvorie, parcelné číslo 1189/12 a na pozemku reg. „C“ – záhrada, parcelné číslo 1189/9 s v k. ú. Dvorníky, vo vlastníctve žiadateľky.

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania – Mgr. Monika Hrušovská-Polášová (.pdf)