Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania – „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“

UNICO Invest SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava podali dňa 21.9. 2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI“ v kat. území Dvorníky, v obci Dvorníky.

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 58a ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov zverejňuje kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na uvedenú stavbu. Právoplatné rozhodnutie č. OU-HC-OSZP-2022/000707, zo dňa 28.7. 2022 vydané Okresným úradom Hlohovec, odborom starostlivosti o životné prostredie je prístupné na webovom sídle MŽP SR, http://www.enviroportal.sk. Kópia návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby musí byť zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia (.pdf)
Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania – „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“ – úplné znenie VV (.pdf)